1. Inleiding

 

Den Helder gáát verder. Dat is de doelstelling die september vorig jaar in het bestuursakkoord

Den Helder Perspectief is afgesproken.

 

De gemeenteraad heeft de Strategische Visie 2020 tegen het licht gehouden. Op die manier is inzicht

verkregen in de relatie tussen de in de visie opgenomen doelstellingen en de vraagstukken van vandaag en

morgen. Dat leidde tot de conclusie dat:

~ de zes hierna genoemde doelen van de Strategische Visie 2020 onverkort van kracht blijven;

~ er aanleiding is daarbinnen accenten aan te brengen die extra aandacht verdienen, mede omdat het

stabiliseren van het inwonertal op 60.000 geen uitgangspunt meer is.

 

Daarmee blijft de opdracht om te werken aan:

1. een duurzame economie;

2. het tegengaan van sociale zwakte;

3. het vergroten van variëteit in woonmilieus;

4. het professionaliseren van toerisme en recreatie;

5. een levendig stadshart;

6. een bij een centrumgemeente passende infrastructuur.

 

De nadruk wordt gelegd op vraagstukken die niet langer op een oplossing kunnen wachten; in het belang

van Den Helder en haar inwoners.

 

  • Kadernota 2017-2020