Inleiding

 

Met de raad is afgesproken dat dit jaar een tweede tussentijdse rapportage (Turap) wordt aangeboden. Als extra informatie is in deze Turap het verloop van de kredieten opgenomen.

De tussenrapportage gaat in op de afwijkingen tussen de begroting en de werkelijke lasten en baten en de (nieuwe) ontwikkelingen van de beleidsdoelen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2016 met een doorkijk tot eind 2016. De rapportage wordt in de vorm van een stoplichtrapportage aangeboden. Door het moment van vaststelling van deze Turap, in december, heeft de Turap meer een informatief en verantwoordings- dan een sturend karakter. Het is een verslaglegging vooruitlopend op de jaarrekening.

Voor de beoordeling van de financiële uitkomsten zijn de realisaties tot en met half september 2016 in deze rapportage meegenomen. In het rapport  is een overzicht van de baten en lasten per programma opgenomen, dat inzicht geeft in wat het geprognosticeerde resultaat 2016 is na de verwerking van de mutaties.

 

In de prognose tot het einde van het jaar zijn niet alle effecten van het gemeentefonds en de wet WWB (BUIG) opgenomen. Deze kunnen gedurende het jaar namelijk nog wijzigen, door onder andere de decembercirculaire.

 

Per saldo sluit de tweede tussenrapportage met een nadelig saldo van € 567.000.

Het negatieve resultaat wordt onder andere veroorzaakt door de lagere opbrengst afvalstoffenheffing van 139.000 die niet meer gedekt kan worden uit een voorziening.

Bij de correcties van de budgetten voor het Sociaal Domein is rekening gehouden met het besluit uit de jaarrekening 2015 inzake de verrekening met de reserve Sociaal Domein. Totaal heeft dit geëffectueerd in een negatief resultaat van € 363.000 bij programma 11

 

Het totale nadelig effect samen met de eerste Turap wordt begroot op € 2.754.000.

De belangrijkste tegenvallers vanuit de eerste Turap was het invoeren van het Individueel Keuzebudget (IKB), dat resulteerde in een extra kostenpost van € 1,3 miljoen. Verder de lagere dividenduitkering van € 654.000 en een  hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 276.000

 

De verwachting is dat de jaarrekening naar alle waarschijnlijkheid minder negatief wordt door middel van budgetdiscipline.


In de tussenrapportage worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • de stand van zaken beleidsmatig en financieel, per beleidsthema;
  • de status van de kredieten;
  • de vertaling van de financiële gevolgen, per programma.


De rapportage heeft een nieuwe vormgeving en is in de lijn van de eerste Turap.