1. Algemeen

Voor u ligt de programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019.


Kaders
In de programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 wil het college van Den Helder inzicht geven in wat wij in deze periode willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten. De raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2015-2019 besloten om geen nieuwe ‘beleidsbesluitpunten’ op te nemen in de programmabegroting 2016. Daarom kan deze begroting als beleidsarm worden beschouwd. 

 

De kadernota gaat in de planning- en control cyclus aan de programmabegroting vooraf. In de kadernota geeft de gemeenteraad kaders aan om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Structurele lasten en baten moeten met elkaar in evenwicht zijn. Daarnaast moet het weerstandsvermogen groot genoeg zijn om financiële risico’s op te kunnen vangen.


Het coalitieprogramma 2014-2018, “Den Helder wendt de steven”, benoemt de Strategische Visie 2020 als een te actualiseren en te herijken document. Wij hebben dat opgepakt in het licht van de ook in het akkoord genoemde afspraken over:
- samenwerking, bestuurlijke vernieuwing en betrokkenheid van de samenleving;
- een burgerbegroting, en
- het zodanig inrichten van besluitvorming dat de gemeenteraad vanaf het begin invloed kan uitoefenen op de gemeentelijke planvorming.

 

Met de gemeenteraad hebben we de Strategische Visie 2020 tegen het licht gehouden om de daarin opgenomen

doelstellingen in het licht van de vraagstukken van vandaag en morgen te bezien. Dat leidde tot de conclusie dat:

  •  de 6 doelen van Strategische Visie 2020 onverkort van kracht blijven;
  •  er aanleiding is daarbinnen accenten aan te brengen die extra aandacht verdienen, mede omdat:

o het stabiliseren van het inwonertal op 60.000 geen uitgangspunt meer is.

 

Daarmee blijft de opdracht om te werken aan:

1. een duurzame economie

    met offshore, haven, kennis & technologie (inclusief onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme &

    recreatie en zorg & wellness

2. het tegengaan van sociale zwakte

    met opleidingen, banen, maatschappelijk activeren

3. het vergroten van variëteit in woonmilieus

4. het professionaliseren van toerisme en recreatie

5. een levendig stadshart

6. en een bij een centrumgemeente passende infrastructuur.

 

Halverwege het begrotingsjaar evalueren we met een tussenrapportage. Wat hebben we (beleidsmatig) bereikt

en wat moeten we nog realiseren voor het eind van het jaar? De programmarekening tot slot is het sluitstuk van

de planning- en control cyclus van het gemeentelijk beleid. Het is feitelijk het spiegelbeeld van de

programmabegroting.

 

Sociaal domein

Het begrotingsjaar 2016 staat evenals het voorgaande begrotingsjaar grotendeels in het kader van de versterkte

positie van de gemeenten in het zorgdomein. Omvangrijke decentralisaties, en de daarmee samenhangende

overheveling van verantwoordelijkheden en budgetten, betekenen een grote verschuiving in het zorglandschap

(Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet).

We hebben de drie decentralisaties in de begroting 2016 opgenomen, met als kader de gelden die het Rijk

beschikbaar stelt voor de uitvoering van de nieuwe taken. Den Helder ontvangt vanaf 2015 een aanvullend

budget van circa € 45 miljoen ter bekostiging van deze nieuwe taken.

 

Technische uitgangspunten

Van de Kadernota is alleen over het technisch noodzakelijke deel een besluit genomen zodat er een

programmabegroting “bestaand beleid” kon worden opgesteld. In de cijfers zijn de technische uitgangspunten

verwerkt. Voor leveringen van derden en diensten wordt, conform eerdere besluitvorming bij de vaststelling van

de programmabegroting 2015-2018, de nullijn gehanteerd.

 

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

De uitkomsten van de meicirculaire 2015 over de ontwikkelingen van het gemeentefonds en het deelfonds sociaal

domein zijn in deze begroting verwerkt.

 

Begrotingsresultaat

Het vastgestelde begrotingsresultaat begroting 2015, jaarschijf 2016 was € 1.421.000 nadelig. Tegelijktijdig met

de behandeling van de begroting 2015 is het document “Op weg naar een sluitende meerjarenbegroting 2015-

2018” vastgesteld. Het effect van het document “Op weg naar een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018” is

voor 2016 € 605.000 voordelig. De mutaties afkomstig uit de verwerking van dit document zorgen er daarmee

voor dat het saldo voor 2016 op € 816.000 negatief uitkomt. Met de begroting 2016 zijn de technische

uitgangspunten (inclusief indexatie subsidies), autonome ontwikkelingen (personeelskosten, kapitaallasten en

vervallen voorziening afvalstoffenheffing) en de effecten van de meicirculaire 2015 verwerkt.

 

Een belangrijke autonome ontwikkeling betreft een structurele tegenvaller van € 490.000 per jaar met betrekking

tot de afvalstoffenheffing met ingang van 2017. In de meerjarenraming 2015-2018 was een structurele onttrekking

aan de voorziening afvalstoffenheffing opgenomen van ongeveer € 490.000 per jaar omdat de afvalstoffenheffing

op basis van het huidige kostenniveau niet kostendekkend is. Met ingang van 2017 is deze voorziening echter

uitgeput en vervalt de onttrekking derhalve. U kunt er voor kiezen dit tekort met ingang van 2017 te dekken door

te bezuinigen en/of het tarief voor de afvalstoffenheffing te verhogen.

 

De meicirculaire 2015 heeft voor 2016 eenmalig positief effect door een gunstig accres-ontwikkeling, voor 2017

en verder is dit beduidend lager. Dit resulteert in een nadelig begrotingsresultaat 2016 ad € 314.000. Het

(meerjarig) financieel beeld ziet er als volgt uit:

 

 

 

Financieel Beeld, op weg naar een sluitende begroting

Als toevoeging op deze programmabegroting is bij wijze van aanvulling een oplegger gemaakt. Hierin staan de

wensen en ideeën van het college verwoord, plus de financiële doorvertaling hiervan. Vanwege de vaststaande

planning in de planning- en control cyclus was het niet mogelijk deze wensen op te nemen in de

programmabegroting.

 

De uitkomsten van de programmabegroting 2016-2019 zijn als basis gebruikt voor het document

 

 

 

 

 

 

Leeswijzer

De programmabegroting 2016 bestaat uit verschillende onderdelen die door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) door het Rijk zijn voorgeschreven. In hoofdstuk 1 volgt na de inleiding en leeswijzer de paragraaf Financiën in één oogopslag, waar we de financiële resultaten voor de programmabegroting van 2016 op overzichtelijke wijze presenteren.

 

Programma’s
In hoofdstuk 2 staan de programmabeschrijvingen. De programmabegroting van Den Helder heeft twaalf programma’s. Per programma zetten we kort uiteen wat het programma omvat en geven we antwoord op de vragen wat we binnen het programma willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten.

 

Financiële begroting
Na de programma’s is in hoofdstuk 3 de uitgebreide financiële toelichting opgenomen. Hierin geven we een toelichting op de financiële positie van de gemeente Den Helder. Ook is een meerjarige begroting van inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) opgenomen.

 

Paragrafen
Het Besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de begroting naast de programma’s een aantal verplichte paragrafen bevat. Deze staan in hoofdstuk 4. In de paragrafen behandelen we financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente en voor het realiseren van de programma’s. Zo zijn er paragrafen over weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, lokale heffingen, subsidies en demografische ontwikkelingen

 

Bijlagen
In hoofdstuk 5 staan ter afsluiting diverse bijlagen met aanvullende informatie en detailgegevens.

Financiën in een oogopslag

 

In deze paragraaf geven we aan waaruit de baten en lasten bestaan in 2016. Daarnaast worden de verschillen

geanalyseerd met de begroting 2015. De programmabegroting 2016 sluit met een nadelig saldo van € 314.000.

 

Geraamd resultaat 2016-2019

De programmabegroting 2016 hebben we opgesteld aan de hand van de technische uitgangspunten uit de

kadernota 2016-2019.

 

 

Totaal

 

 

 

 

 

 

Bedragen (x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

-162.468

-183.307

-178.655

-177.111

-175.687

-175.020

Baten

155.505

185.073

177.989

174.803

173.234

173.372

 

 

 

 

 

 

 

Saldo van baten en lasten

-6.963

1.767

-666

-2.307

-2.453

-1.648

 

 

 

 

 

 

 

Toevoegingen reserves

-4.101

-9.231

-1.998

-2.135

-2.342

-2.261

Onttrekkingen reserves

7.877

7.448

2.350

2.334

2.074

1.438

 

 

 

 

 

 

 

Geraamde resultaat

-3.187

-16

-314

-2.109

-2.721

-2.472

 

 

 

Geraamd resultaat per programma

Het geraamde resultaat is verdeeld over de programma’s die samen de programmabegroting vormen.

Onder de programma’s zijn ook de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Deze middelen zijn geen onderdeel

van een programma. Ze zijn, zoals de naam al aangeeft, beschikbaar als algemeen middel om kosten te dekken.

In onderstaande tabel is de verdeling zichtbaar.

 

 

 

 

 

storting

onttrekking

 

 

Lasten

Baten

reserve

reserve

saldo

Programma's

 

 

 

 

 

Algemeen bestuur en middelen

-9.762

1.092

-650

210

-9.110

Integrale veiligheid

-6.264

69

 

 

-6.195

Beheer openbare ruimte

-12.757

1.068

 

58

-11.632

Stedelijke vernieuwing

-1.792

 

 

636

-1.156

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-9.920

7.125

 

93

-2.702

Verkeer en vervoer

-1.869

1.056

-13

 

-826

Milieu

-13.400

14.111

-120

144

734

Onderwijs en jeugd

-6.173

27

 

1.195

-4.950

Cultuur

-5.358

28

 

 

-5.330

Sport en vrije tijd

-5.230

1.033

 

 

-4.197

Sociaal domein

-104.525

31.186

 

14

-73.326

Economische ontwikkeling

-1.366

 

 

 

-1.366

Algemene dekkingsmiddelen

 

 

 

 

 

Lokale heffingen

 

13.485

 

 

13.485

Algemene uitkering

 

59.822

 

 

59.822

Deelfonds Sociaal Domein

 

44.581

 

 

44.581

Opbrengst deelnemingen

-437

1.451

 

 

1.014

Saldo financiering functie

199

1.855

-1.215

 

839

Geraamde resultaat

-178.655

177.989

-1.998

2.350

-314

 

Het geraamde saldo per programma uit de tabel hierboven is ook weergegeven in een taartgrafiek. Voor elk

programma is het percentage berekend ten opzichte van het totale saldo.

De grafiek maakt dus zichtbaar waar we de algemene dekkingsmiddelen voor inzetten. 

 

 

 

 

 

  • Begroting 2016