Inleiding

Voor u ligt de eerste Turap van 2017.

Dit is de eerste keer dat u deze krijgt aangeboden via het nieuwe digitale pakket LPC.

Bij de inrichting van het pakket is rekening gehouden met de wensen van de raad:

 

1. Het verslag is in de vorm van een stoplichtrapportage.

2. Het rapport is meer beleidsmatig ingestoken en met minder financiële informatie.

3. Dit jaar is een geactualiseerd overzicht van de stand van de reserves opgenomen.

4. De status van de kredieten wordt net als vorig jaar opgenomen in de tweede Turap.

 

De peildatum is eind april, maar belangrijke ontwikkelingen zoals de meicirculaire zijn verwerkt.

 

Programma's

Per programma zijn in de begroting 2017 doelenbomen opgenomen.

De beleidsmatige en operationele doelen waar de focus op ligt in 2017, staan gemeld in de begroting 2017.

In de Turap is de voortgang van deze doelen vertaald in een stoplicht rapportage.

De stoplichten geven de status van het vastgestelde beleid en/of financiën aan.

Als de status van het beleid nog voldoet aan het beoogde resultaat en de financiën binnen begroting blijven, dan is de kleur groen.

Bij een groen licht wordt alleen een toelichting geschreven als er iets te melden valt.

Bij de oranje en rode stoplichten staat altijd een toelichting waarom er een afwijkende kleur is gebruikt.

Afwijkingen die een financieel gevolg groter dan € 100.000 hebben, staan met bedrag en oorzaak genoemd in de toelichting.

 

Buiten de benoemde doelen staat onder elk programma een kopje overige ontwikkelingen

Ontwikkelingen die geen betrekking hebben op de benoemde doelen zijn hier opgenomen.

Dit kunnen ontwikkelingen zijn op beleidsmatig, politiek of financieel gebied.

 

Algemene mededelingen

Na de programma's volgen algemene mededelingen.

Dit zijn mededelingen die niet te groeperen zijn onder een programma.

Een voorbeeld hiervan is informatie over de Algemene Uitkering en de regelgeving BBV.

 

Financiële informatie

Tenslotte eindigt het rapport met een financiëel overzicht.

Deze begint met de actuele stand van de reserves inclusief de mutaties vanuit de Turap 2017.

 

In het financiële overzicht zijn de financiële effecten per programma zichtbaar.

.

 

 

  • Turap 2017