1. Inleiding

 

Ook 2015 was in veel opzichten een zeer dynamisch jaar voor de gemeente Den Helder. Dit niet in de laatste

plaats vanwege de van het rijk overgenomen taken voor het Sociaal Domein. Ook de opening van het theater

De Kampanje in oktober mag in dit verband worden vermeld.

 

Na de collegewisseling in het najaar stonden wij in oktober als nieuw college aan het roer. Wederom een college

dat divers is samengesteld maar dat toch  eensgezind en volmondig uitsprak Den Helder een nieuw perspectief te

willen bieden, neergelegd in het collegeprogramma 2015-2018. Dit is het raamwerk van gekozen ambities en

beleidsdoelstellingen die wij in samenspraak met de agendacommissie van uw raad willen realiseren de komende

periode tot de verkiezingen.

 

De economische realiteit zoals we die in Nederland al een aantal jaar kennen noopte ons tot het doorlichten van

visie, ambities, doelen en werkwijze van de gemeente. Er moet deze collegeperiode immers meer mogelijk

worden gemaakt met minder middelen. Nieuwe samenwerkingsverbanden binnen en buiten de ambtelijke

organisatie, burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing kunnen hiertoe bijdragen, en dus lag de focus ook in

2015 op het zoeken naar mogelijkheden op dit gebied.

 

Nieuwe winkelconcepten en de veranderende vraag van bezoekers van de binnenstad vragen om een antwoord in

de binnenstad. Bijvoorbeeld de nieuwe inrichting van de Beatrixstraat en het Juttersplein en de nieuwe

schouwburg hebben de uitstraling van de binnenstad verbeterd. De heroriëntatie van grote winkelketens stelde

ons tegelijkertijd voor de vraag of voor de ontwikkeling van het compacte stadshart een heroriëntatie op het

programma nodig is. Studies naar de kansen voor de ontwikkeling van het postkantoor en de aanloopstraten zijn

daarvoor bouwstenen.

 

Samen met u als raad zijn we in staat gebleken om in werkconferenties te komen tot een ingevuld

bezuinigingsprogramma voor de jaren 2016-2019.

 

Ondanks alle ingrijpende veranderingen hebben we ons ook in 2015 onverminderd ingezet om de stad schoon en

veilig te maken, zodat iedereen in Den Helder prettig kan wonen en werken. We voerden de wettelijke milieutaken

uit en hebben we de kwaliteit van bodem en water gehandhaafd of bevorderd, waarbij we onze

duurzaamheidsambitie voor ogen hielden.

 

Voor het Sociaal Domein is sprake van een aanzienlijk voordelig resultaat van € 7.768.000. Dit betekent dat we u

voorstellen dit via resultaatbestemming in de met u afgesproken te vormen buffer Sociaal Domein op te nemen.

Hiermee zullen we in staat zijn om de komende rijksbezuinigingen voor een groot deel op te vangen.

 

In de onderliggende programmarekening 2015 vindt u meer informatie over het beleid dat we als gemeente Den

Helder het afgelopen jaar hebben gevoerd. Met de programmarekening, die bestaat uit het jaarverslag en de

jaarrekening, leggen we als burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad. De

programmarekening is daarnaast een belangrijk instrument bij de evaluatie van gemaakte beleidskeuzes en de

ontwikkelingen daarin. De beleidsmatige informatie achteraf stelt de raad in staat goede en verantwoorde keuzes

te maken, nu en in de toekomst. De programmarekening geeft inhoud aan de kaderstellende en controlerende

functie van de raad. Na de aanvaarding van de programmarekening door de raad wordt aan het college decharge verleend.

 

 

 

 

.

 

Leeswijzer

 

Voor u liggen de jaarstukken 2015. Deze bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening.

 

De programmarekening is het sluitstuk van de planning en control cyclus van het gemeentelijk beleid. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet is conform het Besluit, begroting en verantwoording (BBV) en de indeling volgt zoveel mogelijk de inrichting van de programmabegroting. De financiële tabellen zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor kunnen er  afrondingsverschillen ontstaan.

 

Het jaarverslag bestaat uit:

De programmaverantwoording.

De paragrafen.

 

In de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) komen twaalf beleidsprogramma’s aan bod. Hier gaan we in op de 3W-vragen vanuit de begroting:

 Wat willen we bereiken (doelstelling)

 Wat gaan we ervoor doen (activiteit)

 Wat heeft het gekost (financiën).

 

In voorgaande jaren waren indicatoren weergegeven die de effecten van het gevoerde beleid weergaven. Deze cijfers waren afkomstig van de burgerpeiling van ”Waarstaatjegemeente”, een onderzoek waar we om het jaar aan meedoen. In 2014 is echter de vraagstelling van het onderzoek compleet veranderd, waardoor de cijfers van 2015 niet meer corresponderen met de indicatoren van voorgaande jaren. Daarom zijn er in dit jaarverslag geen indicatoren opgenomen. In de begroting 2017 zal gebruik worden gemaakt van nieuwe indicatoren, aansluitend bij de verplichte indicatoren van het  nieuwe Bbv. Wel is een aantal uitkomsten van de burgerpeiling in dit jaarverslag weergegeven als infographic.

 

De paragrafen (hoofdstuk 3) bestaan uit de zeven verplichte paragrafen en twee niet verplichte paragrafen.

De verplichte onderdelen zijn op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Verplicht zijn de paragrafen: Weerstandsvermogen, Onderhoud van kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid en Lokale heffingen. De niet verplichte paragrafen hebben betrekking op demografische ontwikkelingen en de verstrekte subsidies.

 

De jaarrekening bestaat uit:

De programmarekening

De balans

De SiSa-bijlage (SiSa staat voor Single Information Single Audit)

 

De programmarekening (hoofdstuk 4) geeft inzicht in de financiële situatie 2015 van de gemeente Den Helder . Het hoofdstuk begint met de grondslagen voor waardering en de grondslagen voor de resultaatbepaling.

Dan volgt de balans, de toelichting op de balans, het exploitatieoverzicht en een toelichting hierop.

Tot slot bevat de jaarrekening de Single information Single audit (SiSa) en de controleverklaring van de accountant.

 

 

Resultaat programmarekening 2015

Resultaat programmarekening 2015

 

In de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het door u vastgestelde beleid.

In het hoofdstuk jaarverslag zijn de hoofdlijnen van de beleidsrealisatie beschreven en worden de uitkomsten

van het financieel beheer toegelicht.

 

Financieel resultaat 2015

De programmarekening sluit af met een saldo van € 12.483 000. voordelig. Bij de tussenrapportage 2015 werd

uitgegaan van een financieel nadeel van € 427.000.

 

Het volgende overzicht geeft het resultaat weer:

 

tabel totaal jaarrekening

Totaal   Begroting 2015 Rekening Verschil gewijzigde  
Bedragen (x € 1.000)   Oorspronkelijk Na wijziging 2015 begroting-/-rekening
           
           
Totaal lasten   175.843 188.063 173.397 14.666
Totaal baten   -181.388 -185.995 -186.623 628
           
Saldo van baten en lasten   -5.545 2.068 -13.226 15.294
           
Totaal toevoegingen reserves   9.231 10.242 10.983 -741
Totaal onttrekkingen reserves   -3.300 -11.881 -10.241 -1.641
           
Gerealiseerd resultaat   386 429 -12.484 12.912

Resultaat programmarekening 2015

 

Het saldo van baten en lasten bedraagt € 13.226.000 voordelig. Dit is € 15.294.000 hoger dan begroot. Uit de

reserves wordt per saldo € 742.000 toegevoegd, waardoor het gerealiseerde resultaat uitkomt op € 12.483 000.

voordelig

Onderstaand zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht.

 

Toelichting belangrijkste afwijkingen lasten/baten:

• Niet alle begrote uitgaven voor 2015 zijn gerealiseerd. Via resultaatbestemming wordt voor deze uitgaven

  een budgetoverheveling gevraagd naar 2016 met een bedrag van € 1.258.000.

• Voor de aanleg Noorderhaaks is € 2.600.000 van het uitvoeringskrediet niet besteed en hiervoor wordt

  het instellen van een bestemmingsreserve gevraagd via resultaatbestemming.

• In de begroting 2015 zijn voor het Sociaal Domein bedragen opgenomen die via de algemene uitkering

  (sociaal deelfonds) worden ontvangen. Die keuze is gemaakt omdat het op dat moment nog niet bekend

  was wat de kostenontwikkeling van de transities voor de gemeente zou gaan betekenen. In de Turap

  2015 zijn de ramingen sociaal domein ten gunste van het begrotingsresultaat naar beneden bijgesteld.

• Het resultaat van de jaarrekening op het sociaal domein is € 7.767.000. Naar verwachting zal de

  algemene uitkering, onderdeel sociaal domein de komende jaren dalen. Op basis daarvan wordt

  voorgesteld een bedrag van € 8.000.000 via resultaatbestemming te storten in de bestemmingsreserve

  "buffer sociaal domein".

• De gemeente Den Helder is verantwoordelijk voor het treffen van een pensioenvoorziening voor politieke

  ambtsdragers. Vanwege een verslechtering van de situatie in de financiële markt is de rekenrente voor

  de aankoop van pensioenpolissen verlaagd tot 1,5%. Om het verzekerd kapitaal voor voormalige

  wethouders aan te laten sluiten op de pensioenafspraken diende er in 2015 over het reeds opgebouwde

  beleggingstegoed een extra koopsom van € 377.000 te worden gestort.

  Door het vertrek van twee wethouders per 1 oktober 2015 diende de wachtgeldvoorziening met

  € 334.000 te worden aangevuld.

• Vanwege een administratief-technisch voorschrift worden kosten welke ten laste van de voorziening

  Waterbreed worden gebracht nu ook binnen deze programma verantwoording opgenomen: dit betreft

  € 357.000. Hier staat een gelijke onttrekking uit de voorziening tegenover.

• 2015 is een overgangsjaar wat betreft de onderhoudskosten van schoolgebouwen van het primair

  onderwijs. De bijdragen hiervoor worden door het Rijk vanaf 2015 rechtstreeks aan de scholen

  overgemaakt. In Den Helder hebben wij echter een meerjarige overeenkomst tot en met 2015 inzake dit

  onderhoud met scholen gemaakt. Om de overgang soepel te laten verlopen is afgesproken het

 

  onderhoud conform de bestaande meerjarenplanning uit te voeren en na afloop, in 2016 tot afrekening

  over te gaan, waarbij de Rijksbijdrage in de afrekening betrokken wordt. Hierdoor is er voor dit

  onderhoud € 353.000 meer uitgegeven dan begroot wat echter in 2016 verrekend zal worden.

• Voorts is er een bijdrage van € 142.000 aan ‘Scholen aan Zee’ verstrekt als bijdrage in kosten van

  plaatsing van Porto Cabins ten behoeve van onderwijs aan asielzoekende kinderen. Hier staat een

  bijdrage van het COA. tegenover. Ten aanzien van de geraamde reserve mutaties zijn de voornaamste

  afwijkingen de volgende:

• In verband met de ruiming van explosieven zoals benoemd bij de toelichting op de lasten ontwikkeling, is

  er een onttrekking uit de reserve bodemsanering geraamd van € 387.000. Gelet op het uitstel van dit

  project is ook de onttrekking uit de reserve uitgesteld.

• Vanwege fasering van plannen is er sprake van een onderschrijding van uitvoeringbudgetten van ter

  grootte van € 389.000. Hierop is geanticipeerd met een raadsbesluit waarin bepaald is dat nu resterende

  middelen gestort worden in de reserve Anton Pieck.

• Wegens verkochte panden wordt er € 58.000 in de reserve Bovenwijkse voorzieningen gestort en

  € 295.000 in de Egalisatiereserve vastgoed.

• Er zijn weliswaar saneringswerkzaamheden uitgevoerd doch het leeuwendeel te weten € 1.427.000 van

  hetgeen gepland was in 2015 schuift door naar 2016. Hierdoor heeft er ook een veel lagere onttrekking

  uit de gerelateerde reserve plaats gevonden. Vanwege de hierboven genoemde latere afwikkeling van de

  bodemsaneringsprojecten wordt ook de onttrekking uit de bijbehorende reserve later uitgevoerd te weten

  € 1.163.000.Bij de programma’s zijn de verschillende afwijkingen groter dan € 100.000 nader toegelicht.

 

Samengevat zijn de financiële mee- en tegenvallers groter dan € 400.000 de volgende:

(x € 1.000)

 

Programma

Toelichting

voordeel

Nadeel

 1

Saldo kostenplaatsen

785

 

 3

Noorderhaaks

2.600

 

 7

Uitvoeringsprogramma van Zeestad

1.427

 

 7

Lagere onttrekking reserve

 

1.163

11

Sociaal Domein

7.768

 

 

 

12.580

1.163

 

 

 

 

 

Afwijkingen groter dan € 400.000

11.417

 

 

Afwijkingen kleiner dan € 400.000

1.493

 

 

Begroot saldo

 

427

 

Voordelig saldo 2015

12.483

 

 

 

Resultaatbestemming

Het komt voor dat het college in het begrotingsjaar niet in staat is geweest om de activiteiten waarvoor de raad

geld beschikbaar heeft gesteld geheel uit te voeren. Dit leidt dan tot een voordelig resultaat ten opzichte van de

begroting. De activiteiten moeten dan alsnog worden uitgevoerd in het volgende begrotingsjaar. Voor dit volgende

jaar zijn door de raad voor deze activiteiten echter geen bedragen geraamd. In dit geval wordt bij het vaststellen

van de jaarrekening door de raad een besluit tot resultaatbestemming (voorstellen tot budgetoverheveling) genomen.

Ten aanzien van de voorstellen daartoe is het volgende kader vastgesteld:

  • Het moet gaan om voorgenomen activiteiten die niet (volledig) in het begrotingsjaar konden worden uitgevoerd en;
  • In het volgende begrotingsjaar zijn voor het alsnog uitvoeren van deze activiteiten onvoldoende middelen beschikbaar en;
  • Het minimumbedrag is € 10.000.

 

De volgende posten voldoen aan deze criteria:

Programma

Voorstel

Bedrag in €

1

Aanschaf Midoffice-

180.000

1

Aanpassingen servicebalie

50.000

1

Toevoeging bestemmingsreserve strategische visie.

1.012.000

1

Rijksbijdrage voor de ruiming van de explosieven Vinkenterrein

-903.000

2

Voortzetting van de inrichting van het Ketenhuis

80.000

2

Kompas-gelden voor inhuur van een toezichthouder

22.000

2

Opsporing niet gesprongen explosieven Vinkenterrein

1.290.000

2

Dekking Reserve Bodemsanering

-387.000

3

Instellen bestemmingsreserve aanleg Noorderhaaks

2.600.000

5

Onderhoud panden in beheer

39.000

5

Onderhoud af te stoten panden

45.000

7

Sanering en groot onderhoud Jan in ’t Veltstraat

97.000

9

Onderhoud monument De Postbrug

43.000

11

Instellen bestemmingsreserve Sociaal Domein

8.000.000

11

Huishoudelijke Hulp Toelage

300.000

12

Medefinanciering van de HBO-minor Olie & Gas

15.000

 

Totaal

12.483.000

 

 

Toelichting:

 

Voortzetting inrichting het Ketenhuis

Het inrichtingsdocument is in april 2015 opgeleverd. Dit is besproken met diverse partijen en in september 2015 is

een administratief medewerker aangenomen. Door tijdgebrek bij betrokken organisaties staan nog twee

operationele zaken open. Die zaken zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van het Ketenhuis en worden in

2016 uitgevoerd.

Voorstel resultaatbestemming:

Van het jaarrekeningresultaat € 80.000 beschikbaar stellen voor voortzetting van de inrichting van het Ketenhuis.

 

Kompas-gelden

In het handhavings-uitvoeringsprogramma staan controles gepland bij bedrijven waar seizoenarbeiders verblijven.

Dit project was eerst in 2015 gepland, maar wegens andere projecten die prioriteit kregen, is dit opgeschoven in

de tijd naar het voorjaar van 2016. Dit project wordt uitgevoerd met externe partners en bijvoorbeeld de inhuur van

een toezichthouder is noodzakelijk. Na 2016 zijn de werkzaamheden en controles in de reguliere controles

opgenomen en opgevangen binnen de bestaande formatie.

Voorstel resultaatbestemming:

Van het jaarrekeningresultaat € 22.000 beschikbaar te stellen om de kosten van het project te dekken.

 

Medefinanciering HBO minor Olie & Gas in Den Helder

In het jaar 2015 is op verzoek van MCN budget beschikbaar gesteld ter medefinanciering van de HBO minor Olie

& Gas in Den Helder. Medefinanciering zorgt ervoor dat deze minor daadwerkelijk in Den Helder wordt/is uitgevoerd.

De nader te bepalen voorwaarden ten aanzien van besteding en verantwoording zijn echter nog niet uitgewerkt.

Pas wanneer de uitwerking van voorwaarden in afstemming met MCN gebeurd is, kan feitelijke

terbeschikkingstelling in 2016 plaatsvinden.

Op verzoek van MCN (Maritime Campus Netherlands) is aan gemeente Den Helder gevraagd om de meerkosten

van de HBO-minor Olie en Gas mede te financieren.

Het college heeft besloten maximaal €15.000 ter beschikking te stellen ter medefinanciering van de HBO-minor

Olie & Gas die in september 2015 in Den Helder start. En aan deze medefinanciering nader te bepalen

voorwaarden te stellen ten aanzien van besteding en verantwoording.

Voorstel resultaatbestemming:

Van het jaarrekeningresultaat € 15.000 beschikbaar te stellen om de kosten van het project te dekken.

 

Aanleg Noorderhaaks

In het jaar 2015 is het uitvoeringskrediet voor de aanleg van de Noorderhaaks toegekend ad € 4.200.000, naast

het reeds toegekende restant voorbereidingskrediet ad € 431.596 Van dit krediet wordt ca. € 1.200.000 gedekt

middels een provinciale bijdrage, het restant wordt onttrokken uit de reserve Strategische Visie (€ 1.500.000) en

de reserve Bovenwijkse Voorzieningen (€ 1.931.596).

In 2015 is hiervan € 829.235 besteed. De resterende middelen zullen de komende jaren besteed worden, reden

om de hiervoor bestemde gemeentelijke middelen in een bestemmingsreserve op te nemen.

Voorstel resultaatbestemming:

Van het jaarrekeningresultaat € 2.600.000 toe te voegen aan de in te stellen bestemmingsreserve Noorderhaaks.

 

Opsporing niet gesprongen explosieven Vinkenterrein

In het jaar 2015 is een krediet voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven bij het Vinkenterrein

toegekend. De geraamde kosten, € 1.290.000 worden voor € 387.000 gedekt uit de gemeentelijke reserve

Bodemsanering en het restant wordt gedekt door een Rijksbijdrage. Werkzaamheden lopen parallel aan de

‘gewone’ sanering van het Vinkenterrein welke in 2016 uitgevoerd zullen worden. Reden om voor te stellen het

budget voor uitgaven over te hevelen naar 2016 te weten € 1.290.000, zo ook de geplande onttrekking uit de

reserve van € 387.000, met de kanttekening dat ook de in 2015 voorgestelde dekking voor het restant, € 903.000

Rijksbijdrage, gehandhaafd blijft.

 

Voorstel resultaatbestemming:

Van het jaarrekeningresultaat € 1.290.000 over te hevelen naar 2016 waarbij rekening is gehouden met de

uitname uit de reserve Bodemsanering en de te verwachten rijksbijdrage ad € 903.000.

 

Huishoudelijke Hulp Toelage

In mei 2015 is gestart met de uitvoering van het plan Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 (HHT) waarvoor het

ministerie van VWS een subsidiebedrag van ruim € 312.463 aan de gemeente Den Helder heeft toegekend.

Inwoners die behoren tot de Wmo-doelgroep kunnen gedurende maximaal twaalf weken en in totaal 36 uur

huishoudelijke hulp krijgen. Ook mantelzorgers komen in aanmerking voor de regeling. De aanvrager betaalt een

eigen bijdrage van € 5,-- per uur. Het plan wordt uitgevoerd door de zorgaanbieders: Zorgbedrijf, Vrijwaard,

stichting Hulp in Huis, Zorgkompas en Thuiszorg INIS.

In het jaar 2015 is weinig gebruik gemaakt van deze regeling, namelijk door 39 cliënten. Dit betekent dat een

bedrag van € 12.384 van het beschikbare budget is besteed.

De uitvoering van het plan is pas in het tweede kwartaal van start gegaan. Wel geven de betrokken

zorgaanbieders aan, dat de HHT meer bekendheid krijgt en er steeds vaker gebruik van wordt gemaakt. Deze

tijdelijke huishoudelijke hulp is een goede aanvulling, waar cliënten in specifieke situaties mee zijn geholpen. 

Ook voor het jaar 2016 is een subsidiebedrag van € 312.463 beschikbaar gesteld voor voortzetting van het plan

HHT in 2016. Daarbij is door het ministerie van VWS als voorwaarde gesteld dat de resterende middelen uit 2015

worden meegenomen naar 2016 en worden ingezet ten behoeve van de in te kopen uren huishoudelijke hulp met

inzet van de HHT.

Voorstel resultaatbestemming:

Van het jaarrekeningresultaat € 300.000 over te hevelen naar 2016.

 

Postbrug

Er is onderhoud aan de Postbrug nodig. De Postbrug is een monument. Voor het uitvoeren van onderhoud aan

een monument is een vergunning nodig. Het onderhoud stond gepland in 2015. De vergunningsprocedure vergde

meer tijd dan voorzien. Stadsbeheer heeft het onderhoud moeten verschuiven naar 2016. Daardoor is € 43.000

van het onderhoudsbudget van 2015 niet besteed. De onderhoudsopgave voor 2016 is door deze verschuiving

vergroot. Het budget voor 2016 is niet toereikend om de vergrote onderhoudsopgave te dekken.

Voorstel resultaatbestemming:

Het niet-bestede deel van het onderhoudsbudget (€ 43.000) van 2015 over te hevelen naar 2016 zodat de

onderhoudsopgave van 2016 uitgevoerd kan worden.

 

Onderhoud (wegen) Jan in 't Veltstraat

Stadsbeheer voert nu groot onderhoud uit aan de Jan in 't Veltstraat in Den Helder. Oorspronkelijk zou het

onderhoud in 2015 afgerond worden. Door de aanwezigheid van bodemverontreiniging bleek dat niet mogelijk.

Een deel van het werk wordt daarom in 2016 uitgevoerd. Daardoor is € 97.000 van het budget onderhoud wegen

2015 niet besteed. Door deze verschuiving is de onderhoudsopgave voor wegen in 2016 vergroot. Het budget

voor 2016 is niet voldoende toereikend om de vergrote onderhoudsopgave te dekken.

Voorstel resultaatbestemming:

Het niet bestede deel van het onderhoudsbudget wegen (€ 97.000) van 2015 te bestemmen voor het

onderhoudsbudget wegen 2016, zodat de onderhoudsopgave van 2016 uitgevoerd kan worden en de sanering en

het groot onderhoud aan de Jan in 't Veltstraat afgerond kunnen worden.

 

Bestemmingsreserve strategische visie

In 2015 is besloten dat het resterende rekening resultaat in de reserve strategische visie wordt gestort als aan de

volgende voorwaarden is voldaan:

1. De bestemmingsreserve voor de opvang van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein is voldoende en

2. De ratio van het weerstandsvermogen voldoet.

Aan beide voorwaarden wordt voldaan en wordt het overige resultaat gestort in de bestemmingsreserve

strategische visie.

 

Begroting onderhoud panden in beheer

In het jaar 2015 is er voor de panden in beheer in totaal een bedrag van € 156.851 begroot voor onderhoud,

verzekeringen en overige zakelijke lasten. In totaal is er in 2015 een bedrag uitgegeven van € 117.871. Voor de

panden Duinweg 50 en Julianaplein 43 zijn door Grontmij in 2015 opdrachten verstrekt voor onderhoud, die nog

niet zijn uitgevoerd/gefactureerd in 2015. De werkzaamheden zijn wel begroot voor het boekjaar 2015. De

werkzaamheden dienen aanvullend op de reeds geplande werkzaamheden in 2016 uitgevoerd dan wel betaald te

worden. Gelet op dit feit is het verzoek om het resterende bedrag aan begrote onderhoudsgelden mee te nemen

naar 2016, om zo een overschrijding van het onderhoudsbudget in 2016 voor zover mogelijk te voorkomen. Hierbij

het verzoek om het restant bedrag van € 38.980 over te hevelen naar 2016.

Voorstel resultaatbestemming

Voorstel is om het resterende bedrag aan begrote onderhoudsgelden mee te nemen naar 2016, om zo een

overschrijding van het onderhoudsbudget in 2016 voor zover mogelijk te voorkomen. Het restant bedrag van

€ 39.000 (afgerond) over te hevelen naar 2016.

 

 

Begroting onderhoud af te stoten panden

In het jaar 2015 is er voor de af te stoten panden in totaal een bedrag van € 101.766 begroot voor onderhoud,

verzekeringen en overige zakelijke lasten. In totaal is er in 2015 een bedrag van € 56.505 uitgegeven. Verzocht

wordt om ook het resterende saldo voor onderhoud aan af te stoten panden in te zetten voor begroot onderhoud in

2015 dat nog niet uitgevoerd/gefactureerd is in 2015. Het geld wordt ingezet voor de panden Visstraat 41,

Wethouder de Boerstraat 6, Vogelzand 4102 en Julianaplein 43. De werkzaamheden dienen aanvullend op de

reeds geplande werkzaamheden in 2016 uitgevoerd dan wel betaald te worden. Om te voorkomen dat er

daardoor in 2016 een overschrijding op de onderhoudslasten plaatsvindt, wordt verzocht om het resterende saldo

van 2015 als resultaatbestemming mee te nemen naar 2016. Hierbij het verzoek om het restant bedrag van

€ 45.261 over te hevelen naar 2016.

Voorstel resultaatbestemming

Om te voorkomen dat er in 2016 een overschrijding op de onderhoudslasten plaatsvindt, is het voorstel om het resterende saldo van 2015 als resultaatbestemming mee te nemen naar 2016.en het restant bedrag van

€ 45.000 over te hevelen naar 2016.

 

Bestemmingsreserve sociaal domein

Voorstel resultaatbestemming:

Van het resultaat € 8.000.000 te storten in de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

 

Aanschaf Midoffice

In 2015 heeft onze gemeente binnen een Europese aanbesteding de implementatie en levering van een Midoffice

omgeving gegund aan BREIN BV. Een Midoffice is een omgeving met basiscomponenten als een

klantcontactsysteem, producten & dienstencatalogus, een website, zaaktypecatalogus en een zaaksysteem. Een

Midoffice is ten eerste noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan onze eigen ambities als gemeente Den

Helder om de dienstverlening door te ontwikkelen en te digitaliseren. Ten tweede is het noodzakelijk om te kunnen

voldoen aan de eisen die voortkomen uit het landelijke overheidsprogramma "Digitale overheid 2017".

Voor de incidentele en structurele kosten van een Midoffice in 2015 is € 180.000,- gereserveerd. Door de

complexiteit van de implementatie is de oplevering en acceptatie van het Midoffice verschoven van eind 2015 naar

begin 2016. Hiermee zijn ook de verplichte betalingen aan BREIN BV, de leverancier van het Midoffice,

verschoven naar begin 2016.

Voorstel resultaatbestemming

Om aan de met leverancier aangegane financiële verplichtingen te kunnen voldoen en overschrijding van het ICT

exploitatiebudget in 2016 te voorkomen wordt gevraagd de in 2015 gereserveerde € 180.000,- als

resultaatbestemming door te schuiven naar 2016

 

Aanpassingen aan de servicebalie

Het budget overige dienstverlening staat gereserveerd voor de uitvoering van het Programma dienstverlening. De

doorontwikkeling van het klantcontactcentrum (KCC) is hier een onderdeel van.

De doorontwikkeling van het KCC is enerzijds gericht op het verbeteren van de dienstverlening voor burgers,

bedrijven en instellingen en anderzijds in het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Op basis van een door de

directie vastgesteld plan van aanpak voeren we stapsgewijs verbeteringen door. Doelstelling is om in de komende

jaren te komen tot een volwaardig klantcontactcentrum waarbij 80% van de vragen van burgers, bedrijven en

instellingen direct worden afgehandeld.

De servicebalie (voorheen receptie) in de hal van het gemeentehuis is onderdeel van het klantcontactcentrum.

Eenvoudige productaanvragen en het uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen vindt hier sinds januari 2016

plaats. De huidige servicebalie voldoet niet aan de geldende veiligheidseisen. Bij de laatste risico-inventarisatie &

-evaluatie is de huidige servicebalie bovendien Arbo-technisch volledig afgekeurd.

Dit betekent dat er op korte termijn aanpassingen nodig zijn om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen

en een werkplek te bieden die voldoet aan de Arbo-eisen. In 2015 hebben we onderzoek gedaan naar de

mogelijkheden om de servicebalie te verplaatsen. Vanwege diverse constructieve beperkingen en relatief hoge

kosten is dit geen reëel scenario gebleken.

De noodzaak om de servicebalie zo spoedig mogelijk te laten voldoen aan de veiligheids- en Arbo-eisen blijft

echter bestaan. Vandaar dat we nu onderzoeken welke aanpassingen aan de huidige servicebalie mogelijk zijn.

De eerste schetsen zijn uitgewerkt. Het jaar 2015 is in de tussentijd echter verstreken en het budget is bewust niet

besteed.

Voorstel resultaatbestemming

We het willen het budget van € 50.000,- meenemen naar 2016. Doelstelling is om de aanpassingen aan de

servicebalie medio 2016 uit te voeren. Het incidentele budget dat beschikbaar is in 2016 kan niet worden ingezet

voor de aanpassingen aan de servicebalie. Dit is benodigd voor diverse andere ontwikkelingen voor het

verbeteren van de dienstverlening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Programmarekening 2015