Inleiding

Voor u ligt de tweede Turap van 2017.

De opzet van de verslaggeving heeft dezelfde vorm als de (eerste) Turap 2017.

Bij de inrichting van de rapportage is rekening gehouden met de wensen van de raad:

 

1. Het verslag is in de vorm van een stoplichtrapportage.

2. Het rapport is meer beleidsmatig ingestoken en met minder financiële informatie.

3. Dit jaar is een geactualiseerd overzicht van de stand van de reserves opgenomen.

4. De status van de kredieten zijn in dit rapport opgenomen.

 

De financiële gegevens zijn gebaseerd op de peildatum van eind augustus en de verslaglegging is geprognotiseerd op een doorkijk naar het einde van 2017.

 

Programma's

Per programma zijn de in de begroting 2017 benoemde doelenbomen opgenomen.

De beleidsmatige en operationele doelen waar de focus op ligt in 2017, staan gemeld in de begroting 2017.

In de Turap is de voortgang van deze doelen vertaald in een stoplicht rapportage.

De stoplichten geven de status van het vastgestelde beleid en/of financiën aan.

Als de status van het beleid nog voldoet aan het beoogde resultaat en de financiën binnen begroting blijven, dan is de kleur groen.

Bij een groen licht wordt alleen een toelichting geschreven als er iets te melden valt.

Bij de oranje en rode stoplichten staat altijd een toelichting waarom er een afwijkende kleur is gebruikt.

Van de financiële afwijkingen >€ 100.000 is een verklaring opgenomen bij het betreffende programma.

 

Buiten de benoemde doelen staat onder elk programma een kopje overige ontwikkelingen

Ontwikkelingen die geen betrekking hebben op de benoemde doelen, zijn hier opgenomen.

Dit kunnen ontwikkelingen zijn op beleidsmatig, politiek of financieel gebied.

 

Algemene mededelingen

Na de programma's volgen algemene mededelingen.

Dit zijn mededelingen die niet te groeperen zijn onder een programma.

Een voorbeeld hiervan is informatie over de Algemene Uitkering en de regelgeving BBV.

 

Financiële informatie

Tenslotte eindigt het rapport met een financiëel overzicht.

Deze begint met de actuele stand van de reserves inclusief de mutaties.

Daaronder staan de lopende kredieten met een toelichting op de status.

We eindigen met een financiële overzicht waarin de financiële effecten per programma zichtbaar zijn.

.

 

 

  • 2e Turap 2017