Inleiding

Voor u ligt de eerste Turap van 2018.

 

Deze verschijnt eerder dan u gewend bent. Dit is het gevolg van een opmerking uit de raad dat tussen de opmaak

van de eerste tussenrapportage en de vaststelling door de raad te veel tijd zat.
De planning voor de eerste tussenrapportage 2018 is daarom afgestemd op de laatste (reguliere) raadsvergadering vóór het zomerreces.

De bestuurlijke behandeling loopt gelijk met de behandeling van de jaarrekening 2017


De peildatum van de Turap is medio april; de informatie uit de maartcirculaire is dus meegenomen in deze Turap.

 

Over de ontwikkelingen in de meicirculaire ontvangt de raad een aparte memo zodra de uitkomsten bekend zijn

De status van de besteding van de kredieten wordt net als vorig jaar opgenomen in de tweede Turap.

 

Uitkomsten Turap

De Turap sluit met een nadelig effect van € 1.388.865. Ten opzichte van het begrote nadelige resultaat van € 326.000 betekent dit dat de

prognose van de het verwachte resultaat € 1.715.000 nadelig wordt. Er zijn diverse oorzaken voor deze afwijking.

Ten eerste zijn de organisatiekosten hoger dan geraamd. Dit betreffen kosten inhuur, hogere formatie veiligheid die via bezuinigingen op

het gemeentelijk apparaat terugverdiend met worden; deels kan dit worden opgevangen met de reserve frictiekosten;

hogere kosten juridische advisering en kosten wachtgeld. Bij de verbonden partijen is er een tegenvaller om de tekorten

van Baggerbeheer BV op te vangen en een meevaller op het gebied van dividend.

Bij de uitvoering van de programma's zorgen het omzetten van het krediet voor de duurzaamheidsagenda in een

exploitatiebudget en ontwikkelingen bij het Sociaal Domein voor afwijkingen. Ten slotte is er sprake van

een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Een analyse hiervan is opgenomen

bij het onderdeel Algemene mededelingen.

 

Programma's
Per programma zijn de in de begroting 2018 doelenbomen opgenomen.
De beleidsmatige en operationele doelen waar de focus op ligt in 2018, staan gemeld in de begroting 2018.
In de Turap is de voortgang van deze doelen vertaald in een stoplichtrapportage.
De stoplichten geven de status van het vastgestelde beleid en/of financiën aan.
Als de status van het beleid voldoet aan het beoogde resultaat en de financiën binnen begroting blijven,
dan is de kleur groen.
Bij een groen licht wordt alleen een toelichting geschreven als er iets te melden valt.
Bij de oranje en rode stoplichten staat altijd een toelichting waarom er een afwijkende kleur is gebruikt.
Afwijkingen die een financieel gevolg hebben groter dan € 100.000, zijn voorzien van een toelichting.
Buiten de benoemde doelen staat onder elk programma een kopje overige ontwikkelingen
Ontwikkelingen die geen betrekking hebben op benoemde doelen zijn hier opgenomen.
Dit kunnen ontwikkelingen zijn op beleidsmatig, politiek of financieel gebied


Algemene mededelingen
Na de programma's volgen algemene mededelingen.
Hier vindt u de informatie van de meicirculaire. Ook is een analyse van het verschil tussen de begroting en deze Turap

opgenomen.


Financiële informatie
Ten slotte eindigt het rapport met een financieel overzicht.
Deze begint met de actuele stand van de reserves inclusief de mutaties vanuit de Turap 2017.
In het financiële overzicht zijn de financiële effecten per programma zichtbaar.
 

  • Turap 2018