1. Algemeen

Leeswijzer

Bij de start van de begrotingswerkzaamheden waren de speerpunten uit het coalitieprogramma nog niet bekend. Daarom is gekozen om de bestaande doelenbomen te hanteren van de voorgaande jaren.

De aandachtspunten van de doelstellingen die extra aandacht krijgen in het komende jaar zijn uitgewerkt per onderdeel. Per programma is een financieel overzicht van de baten en lasten opgenomen met de daarbij horende toevoegingen en/of onttrekkingen uit de reserves. De vanuit het Besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte indicatoren staan bij de programma's, evenals de bijdrage aan verbonden partijen. In diverse programma's zijn extra indicatoren opgenomen om informatie te verstrekken van doelen die we op deze manier willen volgen.

 

De programmabegroting is opgebouwd uit de volgende elementen:

 

Hoofdstuk 1 Algemene informatie

 Leeswijzer

 Inleiding

 Financiën in een oogopslag

 

Hoofdstuk 2 De programma's

 Programma 1 Bestuur en ondersteuning

 Programma 2 Openbare ruimte

 Programma 3 Economische Zaken

 Programma 4 Onderwijs

 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie

 Programma 6 Sociaal Domein

 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

 Programma 8 Ruimte en Stedelijke Vernieuwing

 Programma 9 Gebiedsgerichte aanpak

 

Hoofdstuk 3 De financiële begroting;

 Algemene dekkingsmiddelen

 Overhead

 Meerjarenbegroting

 Vennootschapsbelasting

 Onvoorzien

 Geprognotiseerde balansen

 Technische uitgangspunten

 Overige ontwikkelingen

 

Hoofdstuk 4 Paragrafen

 1.Weerstandsvermogen

 2.Onderhoud kapitaalgoederen

 3.Financiering

 4.Bedrijfsvoering

 5.Verbonden partijen

 6.Grondbeleid

 7.Lokale heffingen

 8.Subsidies

 9.Toezichtinformatie

 

Bijlagen

 Meerjarig investeringsplan

 Staat van reserves en voorzieningen

 Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

 Incidentele baten en lasten

 Financiële gegevens per taakveld

Inleiding

Voorwaarts in gezamenlijkheid. Dat is de doelstelling van het Helders akkoord.

Het coalitieakkoord is vastgelegd in het Helders akkoord. Het akkoord is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 

De inwoners van Den Helder verdienen een stabiel college dat oplossingen aandraagt voor de
uitdagingen waar de gemeente voor staat. Ze verdienen een raad die met respect voor elkaars
mening en vanuit zijn rol voorstellen beoordeelt en tot keuzes komt. En ze verdienen een ambtelijke
organisatie die loyaal en ondersteunend is en uitvoeringsorganisaties en verbonden partijen die
werken aan het belang van Den Helder.

 

Centraal bij onze aanpak staat de gebiedsgerichte aanpak en het wijkgericht werken. Hierbij zoeken we een actieve dialoog met de inwoners. Burgerparticipatie en burgerinitiatief worden beter en meer gestructureerd met een budget georganiseerd. In Den Helder staan de inwoners centraal, want zij verdienen het beste.

 

Den Helder is een zorgzame stad en het is de verantwoording van de gemeente dat niemand door de bodem zakt. Tegelijkertijd staan we voor een grote financiële opgave. Ingrijpen is noodzakelijk om als gemeente financieel gezond te blijven én op lange termijn de zorg te kunnen blijven verlenen die nodig is. Om de begroting in balans te brengen en de ambities uit het akkoord te verwezenlijken, wordt binnen de domeinen Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet alle drie een miljoen euro aan besparingen gezocht.

 

De haven en luchthaven spelen een essentiële rol in behouden en versterken van de werkgelegenheid. De gemeente blijft dit stimuleren en faciliteren waar nodig, zowel lokaal als regionaal, tot op nationaal niveau. De gemeente verwacht ook ingrepen in de wijze waarop de haven geëxploiteerd wordt. Pijnlijke keuzes moeten gemaakt worden in de bedrijfsvoering en havencapaciteit, waarvoor zeer waarschijnlijk meer geld voor nodig is.

 

Den Helder krijgt een toegankelijk, drukbezocht, levendig en veilig stadshart. Willemsoord wordt gekoesterd als cultuurhistorisch erfgoed, waarbij de partijen in de komende jaren een oplossing gaan vinden voor het structureel onderhoud. Binnen de stedelijke vernieuwing werken partners aan een verkleining van het winkel oppervlak, waardoor een compacte binnenstad ontstaat. De winkelcentra in de wijken zijn voor de dagelijkse boodschappen. Het Ravelijncenter richt zich op grootschalige detailhandel in de regio. Om de parkeerdrukte in het centrum te reguleren komt een variant Blauwe Zones. Een randvoorwaarde is om de bereikbaarheid van De Helder te verbeteren. We zoeken naar structurele oplossingen voor de langere termijn. We werken aan een infrastructuur die is afgestemd op de functie van een centrumgemeente.

 

We stimuleren zelfstandig ondernemerschap en ondersteunen door betere faciliteiten te realiseren. Initiatieven van ondernemers worden benaderd vanuit het principe "ja mits". (Agrarische) ondernemers moeten hu activiteiten binnen vastgestelde kaders kunnen combineren met nevenactiviteiten. We zetten in op gebiedspromotie samen met inwoners en lokale ondernemers. Stadspromotie moet samenbindend optreden. Evenementen worden maximaal ondersteund en bij terugkerende evenementen willen we het vergunningen traject versimpelen. Het is noodzakelijk dat horeca-activiteiten rendabel zijn. Voor de Kampanje is het noodzakelijk dat er bindende afspraken komen over wat de financiële kaders zijn, om hun belangrijke rol in het culturele leven van Den Helder te blijven vervullen.

 

We stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is.Het clusteren van scholen, sportvoorzieningen en een evenemententerrein biedt mogelijkheden voor een duurzame gebiedsontwikkeling in en rond Julianadorp. Initiatieven voor het sociaal activeren van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, beweegactiviteiten voor kwetsbare inwoners en alternatieve vormen van dagbesteding voor kwetsbare mensen blijven we ondersteunen.

 

Openbare orde en veiligheid is een algemeen belang. Ons doel is om Den Helder schoon en veilig te maken en te houden. Dit combineren we met het op het gewenste niveau brengen van het onderhoud in de openbare ruimte. Klachten of meldingen over de directe leefomgeving dienen voortvarend en zichtbaar worden aangepakt. We willen ook zo snel mogelijk een duurzame gemeente zijn. We gaan slimme en innovatieve maatregelen zo snel mogelijk inzetten. We gaan ook onderzoek doen naar een vorm van afvalverwerking die het meest effectief is, denk hierbij aan hergebruik van grondstoffen. Voor de langere termijn onderzoeken we de beste mix tussen duurzaamheid, inspanningen van inwoners en praktisch schoonhouden van de leefomgeving.

 

Dit alles resulteert in de uitgangspunten van het financieel meerjarenkader zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De uitdaging zit in het voldoen aan deze uitgangspunten. Daarbij is het streven om een weerstandsratio van 1,0 als minimum aan te houden. En de structurele lasten structureel te dekken. De reserve Sociaal Domein wordt ingezet voor het Sociaal Domein. In het akkoord is op genomen dat er daarvoor  moet de komende jaren een bezuiniging worden gerealiseerd die oploopt naar maximaal € 4 miljoen structureel. Ook dan resteert nog een tekort waarvoor dekking zal worden aangegeven in de 1e begrotingswijziging die tegelijk met deze begroting wordt vastgesteld. 

 

 

 

Financiën in één oogopslag

  • Begroting 2019