Inleiding

Voor u ligt de tweede Turap van 2018.

De wens van de raad is om de tweede Turap eerder te ontvangen. Daarom zijn we dit jaar eerder gestart met het verzamelen van de informatie.

De 2e Turap wordt nu in oktober aangeboden en in november kan de besluitvorming plaatsvinden.

 

Wij zoeken nog naar de meest gewenste vorm van de Turap. De Raad en de auditcommissie hebben aangegeven dat het vooral een rapportage moet blijven waarin de belangrijkste afwijkingen van de begroting worden weergegeven.

Dit heeft als voordeel dat de omvang van de Turap beperkt kan blijven; dat geldt ook voor de hoeveelheid werk om deze samen te stellen. Wel is uitgesproken dat ook relevante (positieve en negatieve) afwijkingen in de daadwerkelijke realisatie en productie als zinvolle aanvullende informatie kunnen worden toegevoegd.

 

Het saldo van de tweede Turap is € 1.848 voordelig. Het totale financiële effect van de twee Turaps is € 1.713.332 nadelig ten laste van het voorlopig rekeningresultaat. Bij de jaarrekening leggen we het uiteindelijk resultaat aan de raad voor en vragen we de raad het saldo ten laste, dan wel ten gunste van de algemene reserve te verantwoorden. Een overzicht van de effecten per programma is opgenomen bij de financiële overzichten; bij de programma's zijn toelichtingen opgenomen van de belangrijkste afwijkingen.

 

De indeling van deze tweede Turap is als volgt:

 

1. Een verslag per programma over beleid en financiën per programma.

2. Een geactualiseerd overzicht van de stand van de reserves.

3. De status van de kredieten.

4. Het financieel resultaat per programma na verwerking van de tweede Turap.

 

De financiële gegevens zijn gebaseerd op de financiële stand van zaken van begin september met een prognose naar het einde van 2018.

 

Programma's

Per programma zijn de in de begroting 2018 benoemde doelen uit de doelenboom opgenomen. De status van het vastgesteld beleid en/of financiën zijn vertaald in een stoplichtrapportage.

De betekenis van de stoplichten is:

 

Beleid
o Groen: het beleidsdoel is of wordt naar verwachting met de beoogde kwaliteit gerealiseerd dit jaar.
o Oranje: het beleidsdoel is of wordt naar verwachting in aangepaste vorm (lagere kwaliteit) gerealiseerd. Of we starten dit jaar wel, maar de afronding vindt volgend jaar plaats.
o Rood: het beleidsdoel is en wordt naar verwachting niet gerealiseerd.
Financiën:
o Groen: het beleidsdoel is of wordt naar verwachting binnen het beschikbare budget gerealiseerd.
o Oranje: het beschikbare budget is of zal voor realisatie van het beleidsdoel naar verwachting beperkt overschreden worden.
o Rood: het beschikbare budget is of zal voor realisatie van het beleidsdoel naar verwachting fors overschreden worden.

 

In de toelichting zijn naast de afwijkingen ook nog overige ontwikkelingen opgenomen voorzover zich die hebben voorgedaan.

Deze overige ontwikkelingen hebben geen betrekking op de benoemde doelen uit de stoplichtrapportage, maar hebben betrekking op

andere ontwikkelingen op beleidsmatig, politiek of financieel gebied.

 

Algemene mededelingen

Na de programma's zijn de algemene mededelingen. opgenomen. Dit zijn mededelingen die niet vallen onder Þéén programma. Een voorbeeld hiervan vormt informatie over de ontwikkelingen Algemene Uitkering.

 

Financiële informatie

De Turap wordt afgesloten met drie financiële overzichten. Eerst geven wij de actuele stand van de reserves aan inclusief de mutaties uit de tweede Turap. Vervolgens wordt de actuele stand van de besteding van de kredieten weergegeven met een korte toelichting op de status.

We besluiten met een financieel overzicht waarin de effecten per programma na verwerking van de tweede Turap zijn opgenomen.
 

 

  • 2e Turap 2018