RIEO (rekening in een oogopslag)

Financiën in een oogopslag

Kerngegevens

Lastendruk per huishouden

Highlights

Gameday 2018, een werelds evenement in onze mooie stad. Door de groei van de welvaart en de toename van vrije tijd neemt de belangstelling voor evenementen toe. Hierdoor schieten (nieuwe) evenementen als paddenstoelen uit de grond. Overlast voor omwonenden en veiligheid zijn terugkerende issues bij het verlenen van vergunningen voor evenementen. De stad wordt aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers, maar daarentegen vinden bewoners dat de leefbaarheid steeds meer in het gedrang komt. Bovendien speelt veiligheid een steeds belangrijkere rol. Zo hebben bijvoorbeeld ongevallen in Volendam en Haaksbergen invloed op de voorschriften omtrent vergunningen.

Begin 2018 ontvingen wij de evenementenaanvraag voor Gameday. Op de dag van het evenement stonden in de regio, ook in onze gemeente, diverse andere grote evenementen gepland. Met man en macht hebben we er met zijn allen hard voor gewerkt om dit evenement toch mogelijk te maken.  De capaciteit die voor de behandeling van aanvragen evenementenvergunning beschikbaar is en voor het toezicht gedurende het evenement, is beperkt. Er is daardoor onvoldoende tijd om de organisatoren te begeleiden, voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement. Ook landelijke trends kunnen nauwelijks gevolgd worden. De wens is neergelegd om het proces rondom evenementen te verbeteren, maar ook de juridische kwaliteit te verbeteren.

Het was de onderliggende aanvraag voor de 1ste editie van Gameday, de uitdaging zeker waard en het vervolg staat al weer gepland op 22 juni 2019.

 

 

Jeugdoverlast, hondenpoep, afval, een ingesteld rookverbod deze zomer, vuurwerk, wrakken/aanhangers op de weg, … . Zomaar een aantal werkzaamheden waar de toezichthouder/handhaver openbare ruimte zich mee bezig houdt. Ze zijn veelvuldig in het nieuws geweest en maken gebruik van hun eigen twitteraccount. In 2018 is het team handhavers verder geprofessionaliseerd. Veel aandacht is gegeven aan de veiligheid van onze handhavers. Zo is iedere handhaver nu onder andere uitgerust met een veiligheidsvest en handboeien. Voor het mogen toepassen van geweld en het gebruik maken van de handboeien worden zij maandelijks getraind.

 

Waarom doen we dit? Toezicht en handhaving wordt een steeds belangrijker taak voor de gemeente. De politie richt zich steeds meer op hun kerntaken en veel taken die eerst door de politie werden uitgevoerd worden toegevoegd aan het takenpakket van de handhavers van de gemeente. Het aantal meldingen van overlast, afvaldumpingen, parkeerproblemen neemt steeds meer toe. In 2018 hebben wij ruim 300% meer meldingen t.o.v. voorgaande jaren ontvangen. Hierdoor worden de handhavers openbare ruimte op dit moment voornamelijk ingezet voor het afhandelen van de meldingen en zijn zij minder zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte in het kader van gastheerschap en in het kader van toezicht hetgeen wel gewenst is gelet op de terugtrekkende beweging van de politie en de toenemende problematiek (mede door de veranderingen in de zorg) in de openbare ruimte.

 

 

Sociale Veiligheid

En dan krijg je in 2018 als procesregisseur van het Ketenhuis het signaal dat er een alleenstaande moeder met 7 kinderen in Den Helder nergens staan geregistreerd. Dit betekent geen inschrijving in de Basisregistratie personen met als gevolg dat er geen recht is op (sociale) voorzieningen en de moeder en haar kinderen ook niet verzekerd zijn voor bijvoorbeeld ziektekosten, er geen inkomen is en daardoor ook geen woonruimte. Door samenwerking met Woningstichting, Parlan, DNOdoen, het sociaal domein en het Ketenhuis woont mevrouw met haar kinderen weer in een woning en is de hulpverlening geoptimaliseerd. Daar doen we het voor!

 

Maar dit soort en andere situaties zijn in het Ketenhuis aan de orde van de dag. Verwarde personen bijvoorbeeld vragen ook steeds meer aandacht. Het lijkt er ook op dat de uitingen van de verwardheid steeds heftiger worden en derhalve de veiligheidsproblematiek ook groter wordt. Ook is er steeds vaker sprake van ernstige meerzijdige problematiek. De indruk bestaat dat ook de complexiteit hiervan toeneemt. Deze onderwerpen vragen veel aandacht en tijd (die er met de huidige bezetting niet is) ook gezien de politieke en maatschappelijke zorg die hieromtrent is. Doordat het Ketenhuis de samenwerking opzoekt en vervolgens de partners gezamenlijk optrekken wordt wel heel veel bereikt

 

t

 

 

Zonnepark De Dogger

Medio 2018 heeft het College het besluit genomen om het braakliggende bedrijfsterrein De Dogger, gelegen ten westen van de Burgemeester Ritmeersterweg, in te zetten ten behoeve van de exploitatie van een zonnepark. Op deze wijze levert het 4,5 Ha grote terrein, waar we op korte en middellange termijn geen bedrijven voor lijken te kunnen vinden, toch een belangrijke bijdrage aan de energietransitie-doelstellingen, zoals verwoord in de Strategische Visie 2020: De ruim 4.000 MWh op te werken elektriciteit levert voldoende energie om 1500 huishoudens jaarlijks van stroom te voorzien. Uiteraard past deze ontwikkeling binnen de Noord-Hollandse Structuurvisie 2040 “duurzaam met ruimte”. Nu particulieren geen gebruik meer kunnen maken van subsidieregelingen is het van groot belang dat we bedrijven die, die mogelijkheid nog wel hebben (SDE+-subsidie),  faciliteren om daarmee ook onze eigen duurzaamheidsambitie waar te maken. En het levert ons ook nog geld op: een kleine 3 ton over een periode van 25 jaar, waarna we het terrein weer tot onze beschikking hebben als bedrijfsterrein. Binnenkort wordt de laatste hand gelegd aan de overeenkomst met de exploitant.

 

 

 

Middenweg  172-174

In februari 2018 nam het College het besluit om Middenweg 172-174 te verkopen. Nadat het gebouw lange tijd vooral op negatieve wijze het nieuws had gehaald, werd met dit besluit een belangrijke stap gezet richting een passende hoogwaardige invulling met appartementen middels de revitalisatie van dit prachtige beeldbepalende gebouw in het hart van onze stad. Ook financieel deden we goede zaken met de marktconforme verkoop van dit object: er werd een boekwinst gerealiseerd van een kleine 2 ton.  Onderstaande afbeeldingen geven een impressie van de recentelijk door de aannemer aangevraagde bouwvergunning.

 

 

Omgevingsvisie Huisduinen: Fietspad Duinweg

Op 12 maart 2018 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Huisduinen vastgesteld. Deze visie is samen met de bewoners van het dorp geschreven en door de bewoners in de gemeenteraad gepresenteerd. In de visie is de fietsveiligheid vanuit de inwoners van Huisduinen als erg belangrijk genoemd, vooral het fietspad langs de Duinweg is hierin een knelpunt. In 2018 is de het fietspad Duinweg aangelegd als eerste fase van de doorgaande fietsverbinding tussen Nieuw Den Helder en Huisduinen. Het nieuwe fietspad ligt langs de binnenduinrand. In het ontwerp is rekening gehouden met de natuurwaarden van het duingebied en het realiseren van een veilige fietsverbinding (in twee richtingen). De aanleg van het fietspad is gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland.

 

Team Jeugd

Ieder kwartaal komt team Jeugd te samen. Wij lunchen met elkaar; iedereen neemt iets lekkers mee. Het is belangrijk dat we elkaar treffen, want werken in een team van 40 mensen kan als gevolg hebben dat je elkaar weinig ziet. We ontmoeten, gaan in gesprek en informeren elkaar ook over doelstellingen uit ons jaarplan. Iedere doelstelling heeft een eigenaar. We vieren successen. We focussen ons hiermee op resultaten, zonder het proces (en elkaar) uit het oog te verliezen. Dit doen wij in een inspirerende omgeving, midden in een Helders wijk.

 

 

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente geeft aan of de gemeente de (financiële) risico's die zij loopt kan opvangen met middelen die de gemeente bezit zoals de (algemene) reserves. Wanneer de risico's opgevangen kunnen worden met de middelen die er zijn, is het verhoudingsgetal weerstandsvermogen 1,0. In de kadernotitie Weerstandsvermogen en risicomanagement die door de raad in februari 2019 is vastgesteld, is opgenomen dat de gemeente een weerstandsvermogen van minimaal 1,0 wil; dat was voorheen de range van 1,0 - < 1,4.Eind 2018 was het weerstandsvermogen van de gemeente 1,7 en dus op een ruim voldoende niveau.

Balans cijfers

Met de rekening in één-oogopslag presenteren wij een samenvatting van de programmarekening 2018. Door middel van verschillende afbeeldingen met daarin de belangrijkste kengetallen en een korte maar krachtige toelichtingen hopen wij dat de rekening in één-oogopslag meer uitnodigt tot het lezen van de programmarekening.

 

In dit onderdeel laten wij de verkorte balans en een tweetal staafdiagrammen van de exploitatie zien. De nadere uitwerking van de balans vindt u onder het onderdeel 4. Jaarrekening. Daar wordt per onderdeel toegelicht waar de mutaties vandaan komen en wat de grondslag is. De mutaties vanuit de exploitatie komen op verschillende plekken naar voren. Onder andere bij de toelichting op de afwijkingen per programma. Daarnaast ook bij het onderdeel 4.5 Exploitatie. Hierin staat een samenvatting van de financiële ontwikkelingen per programma.

 

We beginnen met de verkorte balans:

 

 

De oorspronkelijke balans is grotendeels ingekort naar de belangrijkste hoofdgroepen van een balans. We hebben alleen het eigen vermogen en de voorziening meer uitgesplitst. Zoals u kunt zien is de totale balans voor 2018 gestegen ten opzichte van 2017. De belangrijkste ontwikkelingen worden hieronder kort toegelicht:

 

Activa:

 

Onder de activa worden onze bezittingen en lang- en kortlopende vorderingen opgenomen. De bezittingen worden vermeld onder de (im)materiële vaste activa. De langlopende vorderingen staan onder de financiële vaste activa. En de kortlopende vorderingen worden opgenomen onder de vlottende activa.

 

Vaste activa, totale stijging € 10.460.000, door:

 • Investeringen (de grootste worden hier benoemd):
  • Renovatie Cluster Drooghe Bol (€ 2.620.000);
  • Riolering (€ 1.029.000);
  • Aankoop grond Westoever (€ 1.838.000);
  • Stadspark (€ 3.500.000);
  • Aankoop Koploper (€ 1.001.000);
  • Noorderhaaks (€ 1.369.000);
  • Erfpachtgronden (€ 2.362.000);
  • Overige investeringen (€ 4.516.000);
 • Naast investeringen onder de vaste activa hebben wij ook te maken met desinvesteringen. Dit kan veroorzaakt worden door verkoop van een actief of door het afstoten van een activa of door een duurzame waardevermindering. Dit laatste komt niet zo vaak voor. Voor ons gaat het in totaal om € 612.000 aan desinvesteringen over 2018.
 • Op gedane investeringen schrijven wij ook af. Voor 2018 is de totale afschrijvingslast € 4.843.000 voor de vaste activa.
 • Bij financiële vaste activa kunnen investeringen bestaan uit onder andere verstrekte geldleningen of een stijging van de debiteurenstand bij het Sociaal Domein. Voor 2018 is er een nieuwe geldlening verstrekt (€ 850.000) en is een bestaande geldlening aangepast (€ 300.000). Daarnaast is de debiteurenstand van het Sociaal Domein aangepast (€ 1.038.000).
 • Bij de financiële vaste activa is er niet zozeer sprake van afschrijving maar eerder van aflossingen of afwaardering. Voor 2018 gaat dat in totaal om € 4.507.000 aan reguliere aflossingen en afwaarderingen.

 

Vlottende activa, totale daling € 1.794.000, door:

 • De grootste daling doet zich voor bij het Schatkistbankieren. Hierin worden de overschotten gestort van onze liquide middelen. De daling is € 6.100.000.
 • Tegenover de daling staat een stijging van verscheidende kleinere posten. Voor een toelichting hierop verwijzen wij u naar de toelichting op de balans (zie 4. Jaarrekening).

 

Passiva:

 

Onder de passiva wordt ons vermogen en lang- en kortlopende schulden opgenomen. In feite de financieringsmogelijkheden van de activa-zijde. Het (eigen)vermogen valt onder de vaste passiva, als mede de langlopende schulden. De kortlopende schulden worden opgenomen onder de vlottende passiva.

 

Vaste passiva, totale daling € 10.581.000, door:

 • Aflossing op de opgenomen geldleningen, ad € 6.222.000;
 • Daling van het eigen vermogen, ad € 9.835.000;
 • Stijging van het rekeningresultaat ten opzichte van vorig jaar, ad € 5.296.000.

 

Vlottende passiva, totale stijging € 19.247.000, door:

 • Stijging van de kortlopende schulden, ad € 2.907.000;
 • Stijging van de vooruitontvangen bedragen, voornamelijk veroorzaakt door de Kop Werkt!, ad € 16.485.000.

 

Om de bedragen per programma uitgesplitst naar baten en lasten beter te kunnen visualiseren maken we gebruik van staafdiagrammen. Dit zijn overigens de bedragen na gerealiseerd resultaat. Dit wil zeggen inclusief de reservemutaties. Hieronder treft u de staafdiagrammen aan van de baten en lasten:

 

 

Het overzicht lasten bestaat uit de werkelijke exploitatielasten inclusief de toevoegingen aan de reserves. De hoogste lasten komen voor rekening van:

 • Het Sociaal Domein; ad € 77.194.000
 • Kosten van overhead; ad € 24.241.000
 • Bijdragen aan onze gemeenschappelijke regelingen; ad € 14.451.000
 • Kapitaallasten; ad € 9.667.000
 • Verstrekte subsidies; ad € 17.467.000

 

 

Het overzicht van baten bestaat uit de werkelijke exploitatiebaten inclusief de onttrekkingen uit de reserves. De hoogste baten komen voor rekening van:

 • Algemene uitkering; ad € 64.418.000
 • Integratie-uitkering Sociaal Domein; ad € 44.998.000
 • Belastingen en heffingen; ad € 30.689.000
 • Bijstandsverlening; ad € 25.021.000

 

 • Programmarekening 2018