Inleiding

Voor u ligt de eerste tussenrapportage van 2019.


De peildatum van de tussenrapportage is medio april; de informatie uit de decembercirculaire 2018 is dus meegenomen in deze tussenrapportage.

 

Over de ontwikkelingen in de meicirculaire ontvangt de gemeenteraad een apart memo, zodra de uitkomsten bekend zijn. De status van de besteding van de kredieten en de beoordeling van de aanwezigheid van de activa worden opgenomen in de tweede tussenrapportage.

 

Uitkomsten eerste tussenrapportage:

De eerste tussenrapportage sluit met een voordelig saldo van € 642.000. Ten opzichte van het begrote voordelig resultaat van € 1.000 betekent dit dat de prognose van het verwachte resultaat € 641.000 voordeliger wordt. Er zijn diverse oorzaken voor deze afwijking. Deze afwijkingen worden bij de verschillende beleidsdoelen toegelicht maar ook bij financiële informatie zoals opgenomen in het onderdeel algemene mededelingen.

 

De indeling van de eerste tussenrapportage is als volgt:

 1. Een verslag per programma over beleid en financiën per programma;
 2. De laatste stand van zaken inzake ontwikkeling van de risico's;
 3. Een overzicht van algemene mededelingen;
 4. Een geactualiseerd overzicht van de stand van de reserves;
 5. Het financieel resultaat per programma na verwerking van de eerste tussenrapportage.

 

Programma's
Per programma zijn de in de begroting 2019 doelenbomen opgenomen. De beleidsmatige en operationele doelen waar de focus in 2019 op ligt staan gemeld in de begroting 2019. In de tussenrapportage is de voortgang van deze doelen vertaald in een stoplichtrapportage. De stoplichten geven de status van het vastgestelde beleid en/of financiën aan. De betekenis van de stoplichten zijn:

 

Beleid

 • Groen: het beleidsdoel is of wordt naar verwachting met de beoogde kwaliteit gerealiseerd dit jaar;
 • Oranje: het beleidsdoel is of wordt naar verwachting in aangepaste vorm (lagere kwaliteit) gerealiseerd. Of we starten dit jaar wel, maar de afronding vindt volgend jaar plaats;
 • Rood: het beleidsdoel is en wordt naar verwachting niet gerealiseerd.

Financiën

 • Groen: het beleidsdoel is of wordt naar verwachting binnen het beschikbare budget gerealiseerd;
 • Oranje: het beschikbare budget is of zal voor realisatie van het beleidsdoel naar verwachting beperkt overschreden worden;
 • Rood: het beschikbare budget is of zal voor realisatie van het beleidsdoel naar verwachting fors overschreden worden.

 

Afwijkingen die een financieel gevolg hebben groter dan € 100.000, zijn voorzien van een toelichting. Buiten de benoemde doelen staat onder elk programma een kopje Nieuw beleid uit de aanvullende begroting 2019 en Overige ontwikkelingen. Ontwikkelingen die geen betrekking hebben op benoemde doelen kunnen onder de overige ontwikkelingen worden opgenomen. Dit kunnen ontwikkelingen zijn op beleidsmatig, politiek of financieel gebied.


Algemene mededelingen
Na de programma's volgen algemene mededelingen. Dit zijn mededelingen die niet vallen onder één programma. Hier vindt u onder andere de informatie van de Decembercirculaire 2018.


Financiële informatie
Ten slotte eindigt de rapportage met een financieel overzicht. Deze begint met de actuele stand van de reserves. In het financiële overzicht zijn de financiële effecten per programma zichtbaar.

 

Ontwikkelingen

Met de naderende vaststelling van de Kadernota 2020-2023 komen de huidige negen programma's te vervallen en worden zij vervangen door vier nieuwe programma's. Naar verwachting zijn dat de programma's Bestuurlijke Vernieuwing, Vitale Gemeente, Leefbare Gemeente en Zorgzame Gemeente. Alle taken uit de oude negen programma's krijgen een plek in de vier nieuwe.

 • Eerste tussenrapportage 2019