1. Algemeen

Leeswijzer

Het uitgangspunt van deze begroting is de Kadernota 2020-2023 en de hierin beschreven doelen en prestatie-indicatoren.

Deze (nieuwe) doelen zijn aangevuld met de doelstellingen uit het bestaande beleid die extra aandacht nodig hebben.

Per programma is een financieel overzicht van de baten en lasten opgenomen met de daarbij horende toevoegingen en/of onttrekkingen uit de reserves. De vanuit het Besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte indicatoren staan bij de programma's, evenals de bijdrage aan verbonden partijen. In diverse programma's zijn extra indicatoren opgenomen om informatie te verstrekken van doelen die we op deze manier willen volgen.

 

De programmabegroting is opgebouwd uit de volgende elementen:

 

Hoofdstuk 1 Algemene informatie

Leeswijzer

Inleiding

Financiën in één oogopslag

 

Hoofdstuk 2 De programma's

Programma 1 Bestuurlijke Vernieuwing

Programma 2 Zorgzame Gemeente

Programma 3 Vitale Gemeente

Programma 4 Leefbare Gemeente

 

Hoofdstuk 3 De financiële begroting

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Meerjarenbegroting

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Geprognotiseerde balansen

Technische uitgangspunten

Wat gaat het kosten?

Overige ontwikkelingen

 

Hoofdstuk 4 Paragrafen

 1. Weerstandsvermogen

 2. Onderhoud kapitaalgoederen

 3. Financiering

 4. Bedrijfsvoering

 5. Verbonden partijen

 6. Grondbeleid

 7. Lokale heffingen

 8. Subsidies

 9. Toezichtinformatie

10. Wijkgericht werken

 

Bijlagen

Meerjarig investeringsplan

Staat van reserves en voorzieningen

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Incidentele baten en lasten

Financiële gegevens per taakveld

 

Bij zowel hoofdstuk 2 De programma's als bij hoofdstuk 3 De financiële begroting zijn de tabellen van "Wat gaat het kosten?" opgenomen. De toelichting op de afwijkingen bij deze tabellen hebben wij opgenomen onder hoofdstuk 3 De financiële begroting en niet meer, zoals voorgaande jaren, bij de programma's zelf.

Inleiding

Den Helder is krachtig en stoer. Daar zijn we trots op. We vertellen het, we stralen het uit. We zorgen voor elkaar, in de straat en in de wijken. Er waait een frisse wind door de stad. De Koninklijke marine groeit, de werkgelegenheid groeit. Het Stadshart is prachtig. Willemsoord leeft. Straten, stoepen, pleinen, wijken zijn heel, veilig en schoon. Onder andere in Julianadorp vinden prachtig evenementen plaats. In de buurt zorgen we voor elkaar. Den Helder is aantrekkelijk om te wonen, te werken, te leren en te recreëren.

Den Helder is ook de plek voor goede zorg en dat steuntje in de rug op zoek naar een baan. Hier zetten wij ons voor in. Dat vinden wij belangrijk.


De economische ontwikkeling is gunstig. Dat biedt kansen. Bedrijven behouden, laten groeien en nieuwe bedrijven aantrekken is belangrijk voor de werkgelegenheid en voor de lokale economie. Goede zorg en steun blijft belangrijk. Voor elkaar, maar ook voor natuur en cultuur.
Om richting te bepalen zetten we gezamenlijk in op doelen, worden keuzes gemaakt en als het nodig is geld beschikbaar gesteld.


Doelen bereik je niet alleen. We doen het samen. Met inwoners, organisaties en partners. Met de regio in de Kop, door middel van De Kop Werkt!, en met andere centrumgemeenten. Met een stabiel bestuur en betere samenwerking tussen raad en college.

(Bron: Kadernota 2020-2023)

 

Belangrijke opdrachten van college en raad zijn:

  • Rust brengen in de bestuurlijke verhoudingen.
  • Het contact tussen college, raad en organisatie verder verbeteren.
  • Inwoners en organisaties meer betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid.

De gemeente wil een moderne organisatie zijn die flexibel en slagvaardig werkt aan complexe opgaven én de dagelijkse werkzaamheden goed organiseert. Een organisatie die dichtbij de bewoners staat en gericht is op samenwerking.

 

Den Helder is een zorgzame gemeente. Dat betekent dat inwoners de zorg en ondersteuning krijgen waar behoefte aan is. Dit doen wij met aandacht voor eigen kracht en mogelijkheden van onze inwoners en op basis van wederzijds vertrouwen.

 

Den Helder verandert. De stad wordt steeds aantrekkelijker. Zo knapt het stadshart verder op, komen er op verschillende plekken mooie woningen bij en geven de dijk, het erfgoed en de natuur de stad een uniek karakter. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die leiden tot meer werk. Er zijn en komen nog steeds meer vacatures bij waar we op dit moment niet voldoende mensen voor hebben.

 

Den Helder is een leefbare stad. Dat betekent dat inwoners en bezoekers kunnen genieten van het cultuur-, erfgoed- en natuuraanbod en op diverse plekken hun kennis uit kunnen breiden. De stad is schoon, heel en veilig.

 

Dit alles resulteert in de uitgangspunten van het financieel meerjarenkader zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De uitdaging zit in het voldoen aan deze uitgangspunten.

Daarbij is het streven om een weerstandsratio van 1,0 als minimum aan te houden en de structurele lasten structureel te dekken.

 

 

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar vast. Deze begroting is een uitwerking van de Kadernota 2020. Om te komen tot deze kadernota is met de leden van de gemeenteraad, het college en externe partijen een traject doorlopen om te komen tot een breed gedragen kadernota welke op 14 mei 2019 is vastgesteld. De uitgangspunten en ambities van deze kadernota zijn vertaald in deze begroting. Daarnaast is het ongewijzigde beleid hierin opgenomen.

Financiën in één oogopslag

  • Begroting 2020