1. Algemeen

Inleiding

De jaarstukken 2019 bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening.

 

Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daaraan verbonden financiën.

 

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus van een begrotingsjaar van de gemeente.

Leeswijzer

De opzet van de jaarstukken is conform het Besluit, begroting en verantwoording (Bbv) en de verantwoording volgt de opzet van de programmabegroting 2019.

De financiële tabellen zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

 

Het jaarverslag bestaat uit:

 • De programmaverantwoording
 • De paragrafen

 

De jaarrekening bestaat uit:

 • De programmarekening
 • De balans
 • De SiSa-bijlage (Single information Single audit)

 

De programmaverantwoording is verdeeld over acht beleidsprogramma's. Vanaf de begroting 2020 is dit terug gebracht tot vier programma's.

 

Per programma leggen wij verantwoording af over de "3W-vragen" uit de begroting:

 • Wat hebben we bereikt?
 • Wat hebben we ervoor gedaan?
 • Wat heeft het gekost?

 

Per programma is verder opgenomen:

 • Een overzicht van de verbonden partijen met de financiële bijdrage.
 • De indicatoren die genoemd zijn in de begroting 2018.
 • Een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening en gewijzigde begroting.

 

Bij de indicatoren staan de gemiddelde cijfers van Nederland, de cijfers uit de begroting 2019 en de gerealiseerde cijfers.

De meeste wettelijk verplichte indicatoren zijn terug te vinden op de website www.waarstaatjegemeente.nl

 

In de paragrafen is de informatie opgenomen over de thema's die voor de raad van belang zijn in het licht van zijn kaderstellende en controlerende rol.

Van de paragrafen, die zijn opgenomen in de programmarekening, zijn er zeven verplicht voorgeschreven in het Bbv en twee niet.

 

De verplichte paragrafen zijn:

 • Weerstandsvermogen
 • Onderhoud van kapitaalgoederen
 • Financiering
 • Bedrijfsvoering
 • Verbonden partijen
 • Grondbeleid
 • Lokale heffingen

 

De niet verplichte paragrafen zijn:

 • Subsidies
 • Toezicht informatie

 

De jaarrekening bestaat uit:

 • De programmarekening
 • De balans
 • De SiSa-bijlage

 

De programmarekening toont de financiële ontwikkeling in 2019 en de financiële positie aan het einde van 2019.

We hebben hierin opgenomen:

 • De grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling
 • De toelichting op de balans
 • Het overzicht van baten en lasten met toelichting
 • De controleverklaring van de accountant

 

Financieel resultaat

De programmarekening sluit met een voordelig saldo van € 5.202.000. Inclusief de veegwijziging (RVO19.0119) is voor 2019 een nadelig saldo geprognosticeerd van € 502.000. Het onderstaande overzicht geeft het resultaat weer.

Tabel resultaat programmarekening

Totaal   Begroting 2019 Rekening Verschil gewijzigde  
Bedragen (x € 1.000)   Oorspronkelijk Na wijziging 2019 begroting-/-rekening
           
           
Totaal lasten   195.412 202.335 197.059 5.276
Totaal baten   -188.709 -194.386 -197.416 3.030
           
Saldo van baten en lasten   6.703 7.949 -357 8.306
           
Totaal toevoegingen reserves   3.726 10.934 10.553 381
Totaal onttrekkingen reserves   -7.978 -18.382 -15.398 -2.983
           
Gerealiseerd resultaat   2.451 502 -5.202 5.704

Toelichtingen belangrijkste afwijkingen baten/lasten

Toelichting belangrijkste afwijkingen baten en lasten:

 • Sommige activiteiten konden niet uitgevoerd dan wel afgerond worden in 2019. De middelen die daardoor over zijn, zijn via een afzonderlijk raadsvoorstel (2019-033785) doorgeschoven naar (de begroting) 2020. Hierdoor is dit geld in 2020 beschikbaar om de werkzaamheden uit te voeren. Het voorgestelde bedrag was € 3.513.000.
 • Op het onderdeel Overhead is een voordelig effect gerealiseerd van € 2.210.000. Bij Overhead moet u denken aan onder andere personeelskosten, kosten voor ICT, kosten inzake de kosten van gemeentelijke panden. Kortom kosten die gemaakt worden ter ondersteuning aan de uitvoering van de taken van de gemeente.
 • We hebben een iets hogere uitkering Algemene Uitkering ad € 302.000 gerealiseerd door nagekomen posten (met name de decembercirculaire). 
 • De bestemmingsreserve Sociaal Domein is in 2019 nog gekoppeld aan de lasten en baten van onder andere de 3D's. Het gaat hier dus om een egalisatiekarakter. Aan het eind van het jaar wordt gekeken wat de uitkomsten zijn met betrekking tot de lasten en baten. Er wordt voor 2019 onttrokken uit de reserve Sociaal Domein. Dit is echter € 930.000 lager dan begroot.
 • Voor 2019 moeten wij rekening houden met een hogere bijdrage aan Baggerbeheer BV voor Milieupark Oost; dit zorgt voor een nadelig effect van € 275.000.
 • De grondexploitatie Willem Alexanderhof is in 2019 voorspoedig verlopen. Dit blijkt uit de actualisering die jaarlijks plaatsvindt. Hierdoor kunnen wij € 700.000 laten vrijval vanuit de verliesvoorziening. Dit geeft een voordelig effect op het resultaat.
 • In 2019 is een aantal panden en percelen verkocht, rekening houdend met de mutaties in de verschillende reserves, resulteert dit in een voordelig effect van € 375.000.
 • Op programma 6 Sociaal Domein is er per saldo sprake van een overschrijding van € 1.785.000 op het resultaat voor bestemming. Deze afwijking is uit te splitsen in verschillende oorzaken. Deze oorzaken worden toegelicht onder programma 6. Het heeft onder andere te maken met stijgende kosten op de jeudgzorg, maar ook bij huishoudelijk hulp. 
 • Overige afwijkingen, rekening houdend met de afwijkingen kleiner dan € 100.000, is € 1.594.000

 

 

 

Gebeurtenissen na balansdatum

Coronavirus en jaarrekening 2019

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019.

Wel  heeft het COVID-19 virus gevolgen voor de financiën van 2020 vanwege de  maatschappelijke impact. Dit is dan ook een gebeurtenis na balansdatum  die niets zegt over de situatie op balansdatum maar wel iets zegt over  de situatie na balansdatum en voordat de jaarstukken worden vastgesteld.  Gezien de grote impact van het COVID-19 virus waarvan de financiële  effecten onzeker (maar materieel) kunnen zijn, moet deze gebeurtenis na  balansdatum worden toegelicht in de toelichting bij de jaarrekening 2019  en ook moet de invloed (financieel /procesmatig) worden opgenomen in  het jaarverslag.

Het NBA heeft Audit alert 42 over het COVID-19 virus in relatie tot de accountantscontrole gepubliceerd. De accountant zal deze Audit alert bij zijn werkzaamheden betrekken.

 

 

 

 

 

 • Programmarekening 2019