Inleiding

Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage (Turap) van 2019. Deze heeft een andere vormgeving dan gebruikelijk. De aanleiding daarvoor is:

  • de terugkoppeling die werd ontvangen over de bruikbaarheid van het gehanteerde model. Met name de interpretatie van de stoplichten was onduidelijk;
  • de ontwikkeling naar een andere informatievoorziening zoals die heeft vorm gekregen in de kadernota en
  • de wens van de raad om meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke voortgang van activiteiten.

 

Dit heeft geresulteerd in het model zoals dat in deze Turap is gehanteerd. Bij de beschrijving van de voortgang van activiteiten is al gebruik gemaakt van de indeling in 4 programma’s zoals die in de kadernota 2020 en de begroting 2020-2023 is verwerkt. De doelstellingen zoals in de begroting 2019 zijn opgenomen, zijn zo goed mogelijk in dit model vertaald.

 

De financiële toelichting is nog wel gebaseerd op de indeling van de programma’s uit de begroting 2019. Zoals gebruikelijk is ook een actueel overzicht van de stand van de inzet van de kredieten en van de reserves opgenomen.

 

De invulling van deze Turap willen wij evalueren met de raad door bespreking in de auditcommissie en de commissie bestuur en middelen.

 

In de eerste tussenrapportage 2019 is een voordelig begrotingssaldo van € 642.000 gemeld. Deze tweede tussenrapportage heeft een nadelig effect van in totaal € 1.071.000. Deze bedragen samen leiden tot een nadelig saldo van € 429.000.

 

  • Tweede tussenrapportage 2019