1. Algemeen

Inleiding

Leeswijzer

De jaarstukken 2016 bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening.

 

Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën.

Zij vormen het sluitstuk van de planning en controlcyclus van de gemeente.

 

De opzet is conform het Besluit, begroting en verantwoording (Bbv) en de indeling volgt de programmabegroting 2016.

De financiële tabellen zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

 

Het jaarverslag bestaat uit:

 

 • Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de
 • De programmaverantwoording
 • De paragrafenDe programmaverantwoording is verdeeld over twaalf beleidsprogramma's.

Per programma leggen wij met behulp van de "3W-vragen" uit de begroting verantwoording af over:

- Wat hebben we bereikt?

- Wat hebben we ervoor gedaan?

- Wat heeft het gekost?

 

In de programma's zijn effectindicatoren verwerkt.

Voor de verantwoording laten we de cijfers zien over 2015, die we vergelijken met de landelijke cijfers over 2015.

De meting voor de indicatoren vinden 2 jaarlijks plaats. Daarom zijn er geen cijfers bekend over 2016.

Overigens hebben we vanaf 2017 te maken met nieuwe, wettelijk voorgeschreven indicatoren.

De nieuwe indicatoren hebben we opgenomen in de begroting 2017.

 

 

De paragrafen geven informatie over thema's die voor de raad van belang zijn bij de kaderstellende en controlerende rol.

Van de paragrafen uit de programmarekening zijn er zeven verplicht en drie niet verplicht.

De volgende paragrafen zijn voorgeschreven in het Bbv:

 • Weerstandsvermogen;
 • Onderhoud van Kapitaalgoederen;
 • Financiering;
 • Bedrijfsvoering;
 • Verbonden partijen;
 • Grondbeleid en
 • Lokale heffingen.

De niet verplichte paragrafen zijn:

 • Subsidies;
 • Demografische ontwikkelingen en
 • Toezichtinformatie.

 

De jaarrekening bestaat uit:

 • Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting;
 • De balans en de toelichting;
 • De bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

 

De programmarekening geeft de financiële ontwikkeling in 2016 en de financiële positie aan het einde van 2016 van de gemeente weer.

We hebben hierin opgenomen:

 • De grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling.
 • De balans met de bijbehorende toelichting.
 • Het exploitatieoverzicht met toelichting.
 • De Single information Single audit (SiSa)
 • De controleverklaring van de accountant

Financieel resultaat 2016

De programmarekening sluit af met een saldo van € 4.171.000 voordelig. Bij de tweede tussenrapportage 2016 werd uitgegaan van een financieel nadeel van € 2.819.000.Het onderstaande overzicht geeft het resultaat weer:

Tabel resultaat programmarekening 2016

Totaal   Begroting 2016 Rekening Verschil gewijzigde  
Bedragen (x € 1.000)   Oorspronkelijk Na wijziging 2016 begroting-/-rekening
           
           
Totaal lasten   178.654 184.208 176.687 7.521
Totaal baten   -177.989 -181.154 -181.268 114
           
Saldo van baten en lasten   665 3.054 -4.581 7.636
           
Totaal toevoegingen reserves   1.998 23.736 18.271 5.465
Totaal onttrekkingen reserves   -2.350 -23.971 -17.861 -6.110
           
Gerealiseerd resultaat   313 2.819 -4.171 6.990

Toelichting belangrijkste afwijkingen lasten/baten:

 • Niet alle begrote uitgaven voor 2016 zijn gerealiseerd. Via resultaat bestemming wordt voor deze uitgaven budget overheveling gevraagd naar 2017 met een bedrag van € 1.420.000.
 • De afwijking bij programma 3 Beheer openbare ruimte wordt grotendeels veroorzaakt, doordat een deel van het extra budget van € 500.000 dat bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is toegekend door de raad voor een bedrag van € 347.000 nog niet besteed is.
 • Bij programma 11 Sociaal Domein is een bedrag van € 4.423.000 niet besteed. De oorzaak hiervan is divers.  De grootste afwijkingen zitten in: Het nog niet ingezette bedrag van € 685.000 vanuit het rijk inzake middelen voor vergunninghouders; Het lager uitvallen van de productie verantwoordingen op Beschermd Wonen van € 461.000; Jeugdhulp  € 850.000 en vanuit de SVB voor WMO en Jeugdhulp een bedrag van € 689.000.
 • Bij de algemene uitkering is  € 817.000 meer ontvangen dan in de septembercirculaire 2016 is aangekondigd. De oorzaak zijn de wijzigingen in de maatstaven van  € 237.000, vrijval van de stelpost BTW compensatiefonds van € 338.000, hogere uitkering Verhoogde Asielinstroom van € 128.000 en nog een aantal kleinere ontwikkelingen totaalbedrag € 114.000.

Samengevat zijn de financiële mee- en tegenvallers groter dan € 400.000 de volgende:

 

Samenvatting (x € 1.000)

 

Omschrijving Bedrag in € V/N
Beheer openbare ruimte 552 V
Sociaal Domein 4.423 V
Gemeentefondsuitkering 817

V

 

Bij de programma's hebben wij de afwijkingen groter dan € 100.000 nader toegelicht.

 

Resultaatbestemming

De gemeentelijke organisatie is niet altijd in staat alle activiteiten waarvoor de raad budget beschikbaar heeft gesteld in het begrotingsjaar uit te voeren.

 

Dit heeft een voordelig effect op het resultaat. De activiteiten worden dan uitgevoerd in het volgende begrotingsjaar.

Omdat in het volgend jaar geen budget is geraamd, vragen wij de raad het budget via resultaatbestemming beschikbaar te stellen.

Wij hanteren hierbij de volgende kaders:

 • De voorgenomen activiteiten zijn niet (of niet geheel) uitgevoerd in het begrotingsjaar.
 • In het volgend begrotingsjaar is onvoldoende geld beschikbaar om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Het minimumbedrag is € 10.000.

De volgende posten voldoen aan deze criteria:

 

 

Omschrijving Bedrag in €
Medefinanciering HBO-minor olie &gas in Den Helder 15.000
VSB Budget 24.000
Ketenhuis 80.000
Onderhoud openbare ruimte 347.000
Management Dashboard SD 40.000
Opleidingen Jeugdzorg en WMO 29.000
Opvang asielzoekers 685.000
  1.220.000
Balansmutaties  
EFRO-project Port4Innovation 200.000

 

Toelichting:

 

Medefinanciering HBO-minor olie &gas in Den Helder

MCN (Maritime Campus Netherlands) heeft in 2015 de gemeente Den Helder gevraagd om de meerkosten van het uitvoeren van de HBO-minor olie en gas hier ter plaatse mede te financieren. Het college heeft in 2015 besloten maximaal € 15.000 ter beschikking te stellen. De minor is intussen uitgevoerd in 2016, reden om het budget over te hevelen naar 2016. Eind 2016 is contact geweest met de aanvrager en de uitvoerder (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) van dit project. De gevraagde informatie die als voorwaarde voor de cofinanciering nodig is, moet nog door aanvrager c.q. uitvoerder worden aangeleverd. Daardoor zal afhandeling in 2017 plaatsvinden. Het budget moet daarom nogmaals worden doorgeschoven.

 

VSB Budget

In het jaar 2016 is in de begroting een incidenteel budget voor de professionalisering van het vastgoedbeheer van team vastgoedontwikkeling opgenomen dat nog niet geheel besteed is in 2016. Het budget in 2016 bedroeg € 157.925. Van dit budget is eind 2016 een bedrag van € 116.500 uitgegeven.

Een bedrag van € 24.000 valt onder nog lopende verplichtingen uit 2016. Het voorstel is om het bedrag van € 24.000 over te hevelen naar 2017. Het resterende bedrag van € 32.000 kan vrij vallen.

 

Ketenhuis

De vormgeving van het Ketenhuis is een meerjaren aangelegenheid waarbij intensief met meerdere partners wordt samengewerkt. De inzet van de middelen vindt weloverwogen plaats afhankelijk van de ontwikkelingen, financiering behoefte- en mogelijkheden die zich voordoen. De middelen die al eerder ‘meegegeven’ zijn, € 80.000, konden ontzien worden. Aangezien de ontwikkeling van het Ketenhuis in 2017 wordt voortgezet op basis van een evaluatie die nu uitgevoerd wordt, wordt verzocht de hiervoor beschikbare en niet bestede € 80.000 door middel van resultaatbestemming mee te mogen nemen naar 2017.

 

Onderhoud openbare ruimte

Bij de besluitvorming van de jaarrekening 2015 is € 500.000 beschikbaar gesteld voor extra onderhoud in de buitenruimte. Nadat het geld beschikbaar is gesteld is een start gemaakt met de extra werkzaamheden te realiseren. Eind 2016 konden de werkzaamheden worden gestart en deze lopen door in 2017. Om de resterende werkzaamheden in 2017 te kunnen bekostigen is een overheveling van het resterend geld nodig.

 

Management dashboard SD

Bij de start van het Sociaal Domein is er een inrichtingsplan opgesteld met daarin 12 projecten benoemd. Een van deze projecten betreft het ontwikkelen en implementeren van een Management Dashboard voor de afdeling Sociaal Domein. In de tweede helft van 2016 is er een start met dit project gemaakt en is er een budget van € 80.000 toegewezen. Per 31 december is van dit budget nog  40.000 beschikbaar. Oorzaak is de verminderde beschikbaarheid van de implementatieconsultant van de leverancier Impact en vertraging van het project door andere prioriteiten binnen de afdeling, waaronder het onderzoek van Schouten & Nelissen.

Het project van de implementatie van het management dashboard wordt in 2017 afgerond

 

Opleidingen Jeugdzorg en WMO

De opleiding voor de uitvoering van de nieuwe wetten Jeugdzorg en WMO stond en staat hoog op de agenda. Het vraagt een groter dan normale inspanning om iedereen op het gewenste opleidingsniveau te krijgen. Door de hoge werkdruk in 2016 kon niet de volledige opleidingsbehoefte worden gerealiseerd. Er is € 29.000 niet besteed. Dit bedrag is nodig om de achterstanden in 2017 in te kunnen lopen.

 

Opvang asielzoekers

In 2016 hebben we via de algemene uitkering een incidenteel bedrag ontvangen voor de opvang asielzoekers (normering 183, 221 en 222) met een totaalbedrag van € 701.938. Een deel is voor de inzet van inburgering en € 685.000 is gekoppeld aan het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom. De uitwerking van het akkoord vindt plaats in  2017.

 

EFRO-project Port4Innovation

Bij de vaststelling van de begroting 2016 is besloten tot cofinanciering van EFRO-Project Port4Innovation ter grootte van 10% van de subsidiabele projectkosten met een maximum van € 250.000. Dit initiatief tot een EFRO-project met meerdere partners is van MCN (Maritime Campus Netherlands). De bijdrage wordt pas beschikbaar gesteld als aan diverse voorwaarden voldaan is en bovendien zal het project meerdere jaren belopen. Reden om voor te stellen de beschikbare middelen in een bestemmingsreserve te storten en de bijdrage pas over te maken nadat aan gestelde voorwaarden is voldaan.

Overigens is die maximale € 250.000 op basis van het oorspronkelijke projectplan. Het plan dat het EFRO-bureau Kansen voor West in december ’16 heeft goedgekeurd heeft een omvang van € 1.921.870 en 10% cofinanciering daarvan is € 192.187.

Bij de besluitvorming is besloten de bijdrage van € 250.000 ten laste van de reserve strategische visie te brengen. Hiervan is € 200.000 nodig om in de genoemde bestemmingsreserve te storten. Het restant kan vrij vallen.

 

 

 

 

 • Programmarekening 2016