Inleiding

 

In de financiële verordening van de gemeente Den Helder -die vastgesteld is op 30 maart 2015-, is in artikel 6 bepaald dat de tussenrapportage voor het zomerreces 2016 aan de raad wordt aangeboden en de behandeling ervan direct na het zomerreces plaatsvindt.

 

De tussenrapportage gaat in op de afwijkingen en de nieuwe ontwikkelingen van de beleidsdoelen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2016. Dit gebeurt onder andere aan de hand van een stoplichtrapportage. De rapportage vermeldt ook de verschillen die  zijn geconstateerd, en de afwijkingen die tot eind 2016 worden verwacht. Ook de realisaties tot en met 31 mei 2016 zijn in deze rapportage meegenomen. Onderaan de rapportage staat een overzicht van de baten en lasten per programma, dat inzicht geeft in wat het resultaat is na de verwerking van de mutaties.

 

In de prognose tot het einde van het jaar zijn niet alle effecten van het gemeentefonds opgenomen. Deze kunnen gedurende het jaar namelijk nog wijzigen, door onder andere de septembercirculaire.

 

De afwijkingen zijn als incidenteel aangemerkt. Bekende structurele effecten zijn opgenomen in de Kadernota 2017 en worden in de begroting 2017 verwerkt. Per saldo sluit de tussenrapportage met een nadelig saldo van € 2.267.000.

 

In de tussenrapportage worden de volgende onderwerpen benoemd:

~ de stand van zaken beleidsmatig en financieel, per beleidsthema;

~ de vertaling van de financiële gevolgen, per programma.

 

De rapportage heeft een nieuwe vormgeving en is in lijn met die van de Kadernota 2017.