1. Algemeen

Inleiding

De jaarstukken 2017 bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening.

 

Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën.

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning en controlcyclus van een begrotingsjaar van de gemeente.

Leeswijzer

De opzet van de jaarstukken is conform het Besluit, begroting en verantwoording (Bbv) en de verantwoording volgt de opzet van de programmabegroting 2017.

De financiële tabellen zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

 

Het jaarverslag bestaat uit:

 • De programmaverantwoording
 • De paragrafen

De jaarrekening bestaat uit:

 • De programmarekening
 • De balans
 • De SiSa-bijlage (Single information Single audit)

De programmaverantwoording is verdeeld over acht beleidsprogramma's.

Per programma leggen wij verantwoording af over de "3W-vragen" uit de begroting:.

 • Wat hebben we bereikt?
 • Wat hebben we ervoor gedaan?
 • Wat heeft het gekost?

Per programma is verder opgenomen:

 • Een overzicht van de verbonden partijen met de financiële bijdrage.
 • De indicatoren die genoemd zijn in de begroting 2017.
 • Een toelichting over de belangrijkste verschillen tussen de jaarrekening en gewijzigde begroting.

Bij de indicatoren staan de gemiddelde cijfers van Nederland, de cijfers uit de begroting 2017 en de gerealiseerde cijfers.

De meeste wettelijk verplichte indicatoren zijn terug te vinden op de site www.waarstaatjegemeente.nl

 

In de paragrafen is de informatie opgenomen over de thema's die voor de raad van belang zijn in het licht van zijn kaderstellende en controlerende rol.

Van de paragrafen, die zijn opgenomen in de programmarekening, zijn er zeven verplicht voorgeschreven in het Bbv en twee niet.

 

De verplichte paragrafen die zijn:

 • Weerstandsvermogen
 • Onderhoud van kapitaalgoederen
 • Financiering
 • Bedrijfsvoering
 • Verbonden partijen
 • Grondbeleid
 • Lokale heffingen

De niet verplichte paragrafen zijn:

 • Subsidies
 • Toezicht informatie

 

De jaarrekening bestaat uit:

 • De programmarekening
 • De balans
 • De SiSa-bijlage

 

De programmarekening toont de financiële ontwikkeling in 2017 en de financiële positie aan het einde van 2017.

We hebben hierin opgenomen:

 • De grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling
 • De toelichting op de balans
 • Het overzicht van baten en lasten met toelichting
 • De controleverklaring van de accountant

Financieel resultaat 2017

De programmarekening sluit met een saldo van € 1.847.000 voordelig. Bij de tweede tussenrapportage 2017 is een nadelig saldo van € 4.856.000 geprognosticeerd.

Het onderstaande overzicht geeft het resultaat weer.

Tabel resultaat programmarekening 2017

Totaal   Begroting 2017 Rekening Verschil gewijzigde  
Bedragen (x € 1.000)   Oorspronkelijk Na wijziging 2017 begroting-/-rekening
           
           
Totaal lasten   177.250 199.034 196.107 2.927
Totaal baten   -174.198 -188.424 -191.578 3.155
           
Saldo van baten en lasten   3.053 10.611 4.529 6.082
           
Totaal toevoegingen reserves   3.115 11.520 9.943 1.577
Totaal onttrekkingen reserves   -6.419 -17.276 -16.319 -957
           
Gerealiseerd resultaat   -251 4.856 -1.847 6.702

Toelichtingen belangrijkste afwijkingen baten/lasten

Toelichting belangrijkste afwijkingen lasten/baten:

 • De grondexploitatie is geactualiseerd en laat een positiever resultaat zien ten opzichte van voorgaand jaar. Hierdoor kunnen we de voorziening voor het verwachte verlies met € 2.481.000 verlagen.
 • Bij de algemene dekkingsmiddelen is een voordelig effect op de algemene uitkering door onder andere afrekeningen vanuit oude jaren en de bommenregelening ten bedragen van € 382.000.
 • Bij de algemene dekkingsmiddelen is er sprake van een mindering nadelig effect op de financieringsmiddelen ten bedragen van € 209.000.
 • Door het bereiken van het maximum bedrag van de bestemmingsreserve Sociaal Domein is vanuit de algemene dekkingsmiddelen geen € 3.015.000 gestort in de reserve.
 • Diverse resultaatbestemming (zie onderstaande lijst) van niet bestede budgetten overhevelen naar begroting 2018.
 • Kosten en opbrengsten van afval wijken af van de begroting o.a. door de extra dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 90.000.

 

Samenvatting (x € 1.000)
Omschrijving Bedrag in € V/N
Vrijval voorziening grondexploitatie 2.481 V
Hogere algemene uitkering 382 V
Lagere last financieringsfunctie 209 V
Lagere dotatie reserve SD 3.015 V
Resultaatbestemming 974 V
Kosten en opbrengsten afval 371 N

 

Bij de programma's lichten wij de afwijkingen groter dan € 100.000 toe.

 

Resultaatbestemming

De organisatie is niet altijd in staat om alle activiteiten, waarvoor de raad budget beschikbaar heeft gesteld, in het begrotingsjaar uit te voeren.

Dit heeft een voordelig financieel effect op het resultaat. De activiteiten voeren we dan uit in het volgende begrotingsjaar.

In het volgende jaar is hiervoor geen budget beschikbaar en daarom vragen we de raad om het budget via resultaatbestemming beschikbaar te stellen.

 

We hanteren hierbij de volgende kaders:

 • De activiteiten zijn niet of niet geheel uitgevoerd in het begrotingsjaar.
 • In het volgende jaar is geen geld beschikbaar om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Het minimumbedrag is € 10.000.

De volgende posten voldoen aan deze criteria:

 

Omschrijving Bedrag in €
Ketenhuis € 70.000
Gezond in de stad (GIDS) € 25.000
Kindpakket € 50.000
Managementinfo € 30.000
Energieneutraal in 2040 € 93.000
Baggeren Willemsoord € 77.000
Opleidingskosten € 40.000
Arbovoorzieningen € 49.000
Raadscommunicatie € 17.000
Watergangen € 102.000
Nieuw Perspectief € 186.000
Villa Kakelbont € 235.000
Totaal € 974.000

 

Toelichting:

 

Ketenhuis

De vormgeving van het Ketenhuis is een meerjarenaangelegenheid waarbij intensief met meerdere partners wordt samengewerkt. De inzet van de middelen vindt weloverwogen plaats afhankelijk van de ontwikkelingen, financiering behoefte- en mogelijkheden die zich voordoen. De middelen die al eerder ‘meegegeven’ zijn, € 80.000, konden grotendeel ontzien worden zodat hiervan nog € 70.000 resteert. Het Ketenhuis is in 2017 ‘uit de steigers’ gekomen en voor 2018 wordt ingezet om het Ketenhuis structureel als organisatieonderdeel in de organisatie in te bedden. Hiervoor is in 2018 ook capaciteit vrij gemaakt; deze was eerder niet beschikbaar. Er is sprake van een intensief belast werkveld met grote maatschappelijke impact.  Dit maakt het nodig om op doortastende wijze op ontstane situaties in te kunnen spelen. Dit is de reden waarom wordt verzocht de hiervoor beschikbare en niet bestede € 70.000 door middel van resultaatbestemming voor dit doel beschikbaar te houden in 2018.

 

GIDS

In 2017 is € 65.000,- beschikbaar gesteld via de decentralisatieuitkering Gezond in de Stad (GIDS) van het ministerie van VWS. In het kader hiervan worden diverse initiatieven ontplooid, die voldoen aan doelstelling van GIDS, nl.: het verkleinen van gezondheidsverschillen door een brede en samenhangende aanpak in de buurt of wijk, samen met lokale partijen en met een actieve rol voor de burgers zelf.

Het project “Klaar voor de Start” wordt gedekt met de GIDS-middelen en is gestart in het najaar van 2017. Het project heeft een doorlooptijd tot het voorjaar van 2019. De kosten voor de uitvoering van het project komen geheel ten laste van het begrotingsjaar 2018. Hierdoor zijn onvoldoende middelen beschikbaar in 2018 om andere voorgenomen initiatieven vanuit de GIDS-middelen te bekostigen.

De voorgenomen initiatieven in 2017 komen voort uit de afspraak met de Sportfederatie dat sportverenigingen initiatieven kunnen ontwikkelen met een doelgerichte aanpak van gezondheidsachterstanden. Een aantal sportverenigingen heeft hun ideeën ingediend bij de gemeente. Deze zijn echter nog niet tot uitvoering gekomen. Deze zal plaatsvinden in 2018.

Voorgesteld wordt € 25.000,- over te hevelen naar 2018 voor de bekostiging van de voorgenomen initiatieven, zoals hiervoor aangegeven.

 

Kindpakket

In 2017 is geld van het Rijk ontvangen om kinderen in gezinnen met armoede te ondersteunen.

Er zijn kindvouchers uitgereikt in 2017 en er zijn middelen toegevoegd aan JOC/JSF.

Een deel van de middelen is niet besteed omdat niet iedereen gebruik heeft gemaakt van de vouchers. Dit niet-gebruik wilden we al in 2017 terugdringen.

De implementatie hiervan schuift door naar 2018. Om dit te bekostigen stellen we voor een deel van wat in 2017 niet is gebruikt, via resultaatbestemming over te hevelen naar 2018. Het gaat om een bedrag van € 50.000.

 

Managementinfo

Binnen het Sociaal domein loopt het project managementinformatie. Het programma is nog niet volledig afgerond in 2017, het loopt door in 2018.

Het verzoek is om de bijbehorende middelen van € 30.000 over te hevelen naar 2018.

 

Energieneutraal in 2040

Om in 2017 te kunnen starten met de uitvoering van de duurzaamheidsagenda is voor dat jaar een bedrag beschikbaar gesteld van € 100.000. Van dit bedrag is tot op heden € 7.000,- uitgegeven. Het resterende deel is nodig in 2018, bijvoorbeeld omdat in 2017 afspraken zijn gemaakt over het ‘jaarlijks’ in kaart brengen van de toename van de hoeveelheid zonnepanelen in de stad en er een bijdrage is toegezegd aan het Duurzaambouwloket.

Daarnaast is het geld nodig voor het opstellen van een visie op de energietransitie in relatie met de nieuwe opgave “van het aardgas los”,  om te komen tot een keuze van een monitoringssysteem en het opstarten van een vervolgonderzoek en voorbereiding Warmtenet.

 

Baggeren Willemsoord

De gemeenteraad heeft een krediet van € 77.000 beschikbaar gesteld voor het afdekken van de verontreinigde waterbodem van Willemsoord. Dit bedrag is in 2017 niet besteed omdat, in samenwerking met het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, is gezocht naar een voor hergebruik geschikte partij grond. Deze partij grond is in 2017 niet gevonden. De verwachting is dat de partij in 2018 wel wordt gevonden, waarna het project kan worden afgerond.

 

Opleidingskosten

Dit bedrag aan opleidingskosten kan over naar het jaar 2018 omdat in het jaar 2017 de trainingen op het gebied van ‘agressie en geweld’ niet in hun geheel zijn uitgevoerd.

 

Arbovoorzieningen

Van het budget voor Arbovoorzieningen stellen wij voor het over te hevelen naar volgend jaar in het kader van de aankomende verhuizing en verwachte extra kosten.

 

Raadscommunicatie

In de begroting 2017 is een budget van € 30.000 opgenomen voor raadscommunicatie. Ten laste van dit budget zijn uitgaven verantwoord tot een bedrag van

€ 12.959, waardoor er ultimo 2017 sprake is van een restantbudget van € 17.041.

Wij verzoeken het niet bestede budget 2017 voor raadscommunicatie, ad € 17.000 te bestemmen voor communicatie en activiteiten rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het reguliere raadscommunicatiebudget is daarvoor ontoereikend.

 

Watergangen

In 2017 is € 102.000,- niet besteed doordat de voorbereiding van onderhoudswerkzaamheden meer tijd vergde. In 2018 gaat veel onderhoud wel in uitvoering, o.a. de kades van het Helders Kanaal. Aanwezig achterstallig onderhoud wordt hiermee weggewerkt. De start staat gepland voor eind 2018. Met € 102.000 kan er meer kadelengte aangepakt worden. Het voorstel is om € 102.000,- middels een resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor het project Onderhoud kade Helders Kanaal.

 

Nieuw Perspectief

In 2017 is € 186.000 niet besteed doordat de onderzoeken voor o.a. het klimaatbestendig /duurzaam maken van het gebied de grote Rivierenbuurt van het programma  het Nieuw Perspectief meer tijd heeft gevraagd. Het werk is in 2017 aanbesteed en in 2018 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden in de Grote Rivierenbuurt.

Het voorstel is om € 186.000 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project in de Grote Rivierenbuurt. 

 

Villa Kakelbont

Villa Kakelbont is een school voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar wonend in het AZC. Daarnaast verzorgt de school de eerste opvang (gedurende 40 schoolweken) voor nieuwkomers vanaf 6 jaar oud binnen het Helders onderwijs in de vorm van een Centrale Opvang Klas (COK).

De school is gehuisvest op de voormalige gezinslocatie van COA aan de Nieuweweg.
COA heeft vorig jaar de gezinslocatie gesloten. Met COA is afgesproken dat de school nog één schooljaar gebruik mocht maken van de locatie. Dit schooljaar is bijna voorbij.
Met Meerwerf basisscholen is gezocht naar een geschikte oplossing voor de huisvesting van Villa Kakelbont.
Deze is gevonden in ‘samenwonen’ in de Tuindorpschool aan de Brakkeveldweg. Het aantal leerlingen aan de Tuindorpschool is afgenomen, mede ook door de sluiting van de gezinslocatie.

Daar woonden een aantal kinderen die inmiddels goed geïntegreerd waren en het Nederlandse onderwijs konden volgen.
De Tuindorpschool en Villa Kakelbont zijn 2 verschillende scholen in populatie en onderwijs. Het is daarom wenselijk de 2 scholen binnen het gebouw een eigen plek te geven.

Daartoe is een verbouwing van de Tuindorpschool noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 235.000,--.
Voorgesteld wordt een krediet van € 235.000,-- beschikbaar te stellen voor de verbouwing van de Tuindorpschool.

 

 

 

 

 

 • Programmarekening 2017